Mofast AB (Publ): Delårsrapport januari – december 2023

Perioden oktober – december 2023

 • Koncernens hyresintäkter uppgick till 54,5 (55,2) Mkr.
 • Driftnettot under perioden uppgick till 30,7 (32,2) Mkr.
 • Periodens förvaltningsresultat uppgick till -3,0 (-2,4) Mkr.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -218,0 (-61,7) Mkr.

Perioden januari – december 2023

 • Koncernens hyresintäkter uppgick till 223,7 (201,3) Mkr.
 • Driftnettot under perioden uppgick till 141,0 (122,2) Mkr.
 • Periodens förvaltningsresultat uppgick till 9,9 (19,7) Mkr.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -443,4 (-16,9) Mkr.

”Genom att fortsatt avyttra lågavkastande fastigheter, ta in ytterligare kapital och effektivisera vår förvaltning kommer vi kunna förbättra vår ekonomiska situation och därmed skapa möjligheter för framtida tillväxt och investeringar. Vi är förvissade om att Mofast kommer stå väl rustat för att fortsatt verka på den snabbrörliga fastighetsmarknaden och tackar för ert förtroende och stöd under detta utmanande år.” – tf. VD Per Gebenius

Väsentliga händelser under perioden

 • Mofast har förlängt tidigare ingången avsiktsförklaring med en institutionell investerare om att avyttra 51 samhällsfastigheter till ett överenskommet underliggande fastighetsvärde om 808 Mkr. Parternas ambition enligt den förlängda avsiktsförklaringen är att ingå ett bindande avtal och att frånträda fastigheterna under första kvartalet 2024.
 • Två flerbostadsfastigheter i Stockholm har under kvartalet avyttrats till två bostadsrättsföreningar.
 • Räntesäkring i form av swapavtal om totalt 120 Mkr med en snittränta om 3,15 % har under perioden ersatts av swapavtal om 185 Mkr med en snittränta om 2,84 %.
 • Förfrågningsunderlag under framtagande för ombyggnad av en förskola om drygt 700 kvm.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Styrelsen för Mofast har den 22 januari 2024 beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, varvid Bolaget vid full teckning erhåller en emissionslikvid om högst cirka 150 Mkr före avdrag för emissionskostnader. Emissionen sker till en rabatt om cirka 67 procent gentemot stängningskursen på Spotlight Stock Market den 19 januari 2024 och är garanterad till 100 Mkr av Bolagets största aktieägare.
 • Vid extra bolagsstämma i Mofast den 22 februari 2024 beslutades om ändring av bolagsordningen och om efterföljande godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier.
 • Mot bakgrund av det höga ränteläget och den stundande företrädesemissionen kommer styrelsen inte att föreslå årsstämman utdelning för 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Gebenius, Tf. VD Mofast AB (Publ), Telefon: +46 (0)72-587 54 16, e-post: post@mofastab.se

Om Mofast AB (Publ)

Mofast är ett fastighetsbolag med säte i Stockholm som äger, utvecklar och förvaltar samhälls- och bostadsfastigheter i Sverige. Bolagets kunder inkluderar privata omsorgsbolag, kommuner, landsting, myndigheter och privatpersoner. Fastighetsbeståndet är beläget i Sverige med fokus på attraktiva tillväxtregioner. Genom att utveckla befintliga fastigheter och projekt skapar Mofast mervärde i form av högre intäkter och ytterligare uthyrbar yta. Mofasts övergripande mål är att generera långsiktig och stabil riskjusterad avkastning genom välbelägna objekt med begränsade vakanser.