Samhällsfastigheter

Att investera i samhällsfastigheter är tryggt – kassaflödet är säkert och hyresgästerna är långsiktiga.

Långa hyreskontrakt

Genom nära och regelbunden kontakt med våra hyresgäster kan vi identifiera deras behov och omsätta dem i kloka investeringar och långsiktiga hyresavtal, vilket leder till ökade hyresintäkter. Den genomsnittliga hyresdurationen för våra samhällsfastigheter är 5,1 år per den 31 mars 2024. Vi är engagerade i att upprätthålla hög kvalitet och service för våra hyresgäster för att möta den ökade efterfrågan och kraven från både kommuner och privata aktörer.

Demografiska faktorer leder till ökat behov

Faktorer som har bidragit till det ökande intresset för samhällsfastigheter i Sverige är den samhälleliga och demografiska utvecklingen med en ökande åldrande befolkning och växande barnkullar. Prognoser visar att Sveriges befolkning kommer att uppgå till cirka 11 300 000 personer år 2040. Den äldre befolkningen väntas växa förhållandevis mest. Bedömningen är att befolkningen i åldrarna 80 och äldre kommer att motsvara cirka 8 procent av den totala befolkningen år 2040, vilket är en markant ökning från dagens nivåer.

Denna demografiska utveckling kräver exempelvis ett utökat antal särskilda boenden, förskolor och hälso- och sjukvård. Därav krävs både modernisering av befintligt bestånd och även nyproduktion, där underhållet i många fall är relativt eftersatt, då myndigheter och kommuner har ett stort behov av nya och ändamålsenliga lokaler.

Bristen på LSS-boenden och HVB-hem är redan idag allvarlig. 1500 barn, ungdomar och vuxna väntar för närvarande på boende, trots att de enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS – har rätt till det. Samma situation gäller för människor i behov av familjehem och behandlingshem.  Vår roll är att se till att våra hyresgäster kan ge vård och omsorg till människor i behov av det.

Våra samhällsfastigheter

Våra fastigheter finns i hela Sverige och är mellan 200 kvm och 16 000 kvm, ett storlekssegment med bredare räckvidd än större fastigheter. De flesta är multifunktionshus och enkla att anpassa till nya verksamheter. Det här gör oss flexibla och våra fastigheter attraktiva. Många är också komplett utrustade bostäder och kan konverteras till vanliga bostäder, vilket adderar ett värde till vårt bestånd.

Förvaltning

Genom aktiv förvaltning tillsammans med våra tekniska förvaltare hanterar vi fastigheternas status, eventuella problem och underhållsplaner. Via våra förvaltare har vi även direktkontakt med hyresgästerna där vi för en proaktiv dialog och fångar upp frågor, funderingar och önskemål för att på ett konstruktivt sätt skapa ett bra samarbete. Via strategisk utveckling och affärsplan för respektive fastighet skapar vi ett kretslopp mellan Mofast, hyresgästerna och förvaltningen av fastigheterna.

Utveckling

Utvecklingspotentialen inom våra samhällsfastighetsportfölj handlar dels om att förstå våra kundens behov och att kunna tillmötesgå dessa önskemål, dels om att investera för att öka våra hyresintäkter och sänka våra kostnader, dels om att finna outnyttjad potential och identifiera vidare utvecklingsmöjligheter i närmiljön. Ett bra samarbete med hyresgäster, grannar, leverantörer och kommuner skapar löpande möjligheter som kan leda till långa hyreskontrakt och ökad intjäning.

Lediga lokaler

Se våra lediga samhällsfastighetslokaler och kommersiella lokaler som vi har tillgängliga just nu genom nedan länk.
Mofast lediga lokaler