Kvittnings- och företrädesemission 2022

Vid Mofast AB (Publ):s extra bolagsstämma den 23 november 2022 beslutade bolagsstämman om att godkänna styrelsens beslut om en riktad kvittningsemission av högst 6 035 231 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 6 035 231 SEK vid fullt utnyttjande. Teckningskursen för aktierna är 44,95 SEK per aktie och betalas genom kvittning av fordran som de teckningsberättigade har gentemot bolaget.

Stämman beslutade om att godkänna styrelsens beslut om en företrädesemission till bolagets av högst 562 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 562 000 SEK vid fullt utnyttjande. Teckningskursen för aktierna är 44,95 SEK per aktie. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 25 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,4 MSEK.

Teckningsperioden i Mofast AB (Publ):s företrädesemission avslutades den 15 december 2022. Det slutgiltiga utfallet visar att 643 073 aktier tecknades, motsvarande cirka 114 procent av de erbjudna aktierna. Mofast kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 25 MSEK, före avdrag för beräknade emissionskostnader om cirka 1,4 MSEK.