Företrädesemission 2024

Styrelsen för Mofast AB (Publ) har den 22 januari 2024 beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, varvid Bolaget vid full teckning erhåller en emissionslikvid om högst cirka 150 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionen sker till en rabatt om cirka 67 procent gentemot stängningskursen på Spotlight Stock Market den 19 januari 2024 och är garanterad till 100 MSEK av Bolagets största aktieägare.

Vid extra bolagsstämma i Mofast AB (Publ) den 22 februari 2024 beslutades om ändring av bolagsordningen och om efterföljande godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen på så sätt att aktiekapitalet ska vara lägst 36 500 000 kronor och högst 146 000 000 kronor, samt att antalet aktier ska vara lägst 36 500 000 och högst 146 000 000.

Bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 22 januari 2024 om nyemission av högst 18 399 240 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, varigenom aktiekapitalet kan öka med högst 18 399 240 kronor. Teckningskursen uppgår till 8,15 kronor för varje ny aktie. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de som är registrerade som aktieägare i bolaget på avstämningsdagen den 7 mars 2024. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 11 mars 2024 till och med den 25 mars 2024. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period. För mer information om styrelsens beslut, se bolagets pressmeddelande publicerat den 22 januari 2024.

Emissionen i korthet

  • En befintlig aktie i Mofast som innehas på avstämningsdagen den 7 mars 2024 berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Mofast.
  • Emissionen omfattar högst 18 399 240 nya aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 18 399 240 kronor. Teckningskursen har fastställts till 8,15 kronor per aktie, vilket tillför Bolaget en total emissionslikvid om 149 953 806 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,5 MSEK.
  • Mofasts största aktieägare, Anders Ivarsson Aktiebolag (”Ivarsson”), som innehar cirka 42,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Mofast per den 29 december 2023 har, på sedvanliga villkor, åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sin pro rata-andel. Utöver åtagandet att teckna nya aktier motsvarande sin pro rata-andel har Ivarsson ingått ett garantiåtagande om att teckna en ytterligare andel motsvarande cirka 24,6 procent av Emissionen. Tillsammans uppgår tecknings- och garantiåtagandet som lämnats av Ivarsson till 100 MSEK, motsvarande cirka 66,7 procent av Emissionen.
  • Syftet med Emissionen är att stärka Bolagets finansiella ställning genom att minska skuldsättningen och de finansiella kostnaderna samt ge Bolaget en möjlighet att genomföra nödvändiga och lönsamma investeringar i fastighetsbeståndet.

 

Tidplan för Emissionen

7 mars 2024 Avstämningsdag för deltagande i Emissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter
11 mars 2024–20 mars 2024 Handel med teckningsrätter
11 mars 2024–25 mars 2024 Teckningsperiod
11 mars 2024–11 april 2024 Handel med betalda tecknade aktier (BTA)
26 mars 2024 Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall i Emissionen
27 mars 2024 Beräknad dag för offentliggörande av slutligt utfall i Emissionen