Historik

Vår historia.

Mofast är ett aktivt, värdeskapande och tillväxtfokuserat fastighetsbolag med fokus på kassaflödesgenererande samhällsfastigheter och bostadsfastigheter. Inom fastighetsbeståndet skall det kontinuerligt finnas goda projektutvecklingsmöjligheter som över tid kommer addera ytterligare driftnetto och värde till portföljen. Tillgångsmixen syftar till att över tid kunna generera en varaktigt god riskjusterad avkastning.

2017

Mofast bildas.

2019

Mofast förvärvar 24 samhällsfastigheter från Svenska Samhällsfastigheter AB och Bolagets aktier upptas till handel på Spotlight i juni.

2020

Bolaget förvärvar 43 samhällsfastigheter från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

2021

Bolaget lanserar nya strategiska mål för verksamheten, bland annat en ökad investeringstakt och variation av bostadsfastigheter som komplement till samhällsfastigheterna.

Bolaget gör ett förvärv av en flerbostadsfastighetsportfölj i Stockholm från Celon Förvaltning AB. Betalning sker delvis med aktier i Mofast.

2022

Bolaget tillträder ett antal flerbostadsfastigheter i Stockholm, Södertälje, Uppsala och Örebro som förvärvades av bland annat Anders Ivarsson Aktiebolag och RPlim Fastighets AB. Betalning sker delvis med aktier i Mofast, varefter Anders Ivarsson Aktiebolag och RPlim Fastighets AB blir de två största ägarna i Mofast.

Bolaget upprättar en egen förvaltningsorganisation och anställer en heltidsanställd CFO och förvaltningschef.

Bolaget genomför en kombinerad kvittnings- och företrädesemission om närmare 200 MSEK.

2023

Mofasts CFO, Per Gebenius, tillträder som tillförordnad VD.

Bolaget avyttrar ett antal lågavkastande fastigheter innefattande fem bostadsfastigheter och tre samhällsfastigheter.