Historik

Vår historia.

Mofast är ett aktivt, värdeskapande och tillväxtfokuserat fastighetsbolag med fokus på kassaflödesgenererande samhällsfastigheter och bostadsfastigheter. Inom fastighetsbeståndet skall det kontinuerligt finnas goda projektutvecklingsmöjligheter som över tid kommer addera ytterligare driftnetto och värde till portföljen. Tillgångsmixen syftar till att över tid kunna generera en varaktigt god riskjusterad avkastning.

2019

Mofast förvärvar 24 samhällsfastigheter med en uthyrbar area om cirka 16 500 kvm.

Bolagets aktier upptas till handel på Spotlight Stock Market.

2020

Mofast genomför tilläggsförvärv om 43 samhällsfastigheter om cirka 65 000 kvm.

2021

Ny strategi om ökad investeringstakt. Bostadsfastigheter ska förvärvas som komplement till samhällsfastigheter.

Förvärv av en bostadsportfölj i Stockholmsområdet om ca 8 000 kvm.

2022

Förvärv av flerbostadsfastigheter i Stockholm, Södertälje, Uppsala och Örebro om ca 74 000 kvm.

Anders Ivarsson Aktiebolag och Rplim Fastighets AB blir de två största ägarna i Bolaget.

Egen organisation byggs upp med CFO, förvaltningsansvarig & analytiker.

Kombinerad kvittnings- och företrädesemission om närmare 200 Mkr.

2023

Mofasts CFO, Per Gebenius, tillträder som tillförordnad VD.

Mofast avyttrar 10 fastigheter till ett sammantaget fastighetsvärde om 261,9 Mkr.

Bolaget tecknar avsiktsförklaring om avyttring av 51 samhällsfastigheter till ett överenskommet fastighetsvärde om 808 Mkr.