Mofast AB (Publ) avyttrar fem fastigheter till ett överenskommet fastighetsvärde om 114 MSEK

Mofast AB (Publ) har i fem separata transaktioner avyttrat tre flerbostadsfastigheter i Stockholm och två samhällsfastigheter till ett sammantaget överenskommet fastighetsvärde om 114 MSEK.

Affärerna görs dels som bolagsförsäljningar, dels som fastighetsförsäljningar. Frånträde bedöms ske succesivt under tredje kvartalet 2023.

Transaktionerna stärker till viss del våra finansiella nyckeltal samt minskar skuldsättningen, vilket är till fördel för bolaget mot bakgrund av de stigande finansiella kostnaderna föranlett av senaste årets ränteökningar, säger Mofasts tf. VD Per Gebenius.