Mälardalens Omsorgsfastigheter AB (publ) Q4 och Årsrapport 2019

Mälardalens Omsorgsfastigheter AB (publ) Q4 och Årsrapport 2019                                                                   

Perioden oktober – december 2019

 • Hyresintäkterna uppgick till 8 383 tkr
 • Driftnettot uppgick till 6 764 tkr, resulterande i ett överskott på 80,7 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 585 tkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 11 249 tkr motsvarande 5,62 kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3 110 tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 1,63x
 • Belåningsgraden till 62,3 procent
 • EPRA NAV uppgick till 116,57 kr per aktie

Perioden januari – december 2019

Koncernen var vilande fram till dess att fastigheterna förvärvades den 4 juni 2019

 • Hyresintäkterna uppgick till 18 762 tkr
 • Driftnettot uppgick till 16 068 tkr, resulterande i ett överskott på 85,6 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 5 593 tkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 21 303 tkr motsvarande 10,65 kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11 361 tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 574 200 tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 1,97x
 • Belåningsgraden till 62,3 procent
 • EPRA NAV uppgick till 116,57 kr per aktie

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 

 • Den 8 april 2019 bytte bolaget namn från Ingelsta Retail Invest Holding AB (publ) till Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)
 • Den 3 juni 2019 genomförde bolaget en nyemission vilket tillförde bolaget 200 miljoner kronor. Efter emissionen uppgår antalet aktier till 2 000 000 stycken
 • Den 4 juni 2019 förvärvade bolaget genom bolagsförvärv en portfölj med 25 samhälls-fastigheter. Uthyrbar yta uppgår till ca 16 700 kvm och är i huvudsak uthyrd till LLS-boenden, förskolor och vårdmottagningar
 • I samband med bolagets förvärv av nuvarande fastighetsbestånd den 4 juni 2019 upptog dotterbolaget Mälardalens Omsorgsfastigheter Invest AB ett lån om 357,5 miljoner kronor
 • Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) noterades på Spotlight Stock Market den 17 juni 2019
 • Under tredje kvartalet 2019 har samtliga koncernens bolag fusionerats med dotterbolaget Märlardalens Omsorgsfastigheter Invest AB
 • Tre hyresavtal har omförhandlats med en hyresökning på 447 tkr motsvarande genomsnittlig ökning på 31 procent och en WAULT på 6,5
 • Stockholms Län Landsting har sagt upp ett av två hyresavtal av lokal i fastigheten Bysten 1 motsvarande 270 kvm (total uthyrbara area är 1 055 kvm). Avtalet är giltigt tom 2021-09-30.
 • Ett nytt avtal har tecknats med Triennium Gruppen för teknisk förvaltning av samtliga fastigheter. Avtalad ersättning ligger något under budgeterad kostnad per kvm.
 • Bolaget meddelade i december att det avtalat om att indirekt förvärva 43 fastigheter från ett dotterbolag till SBB och att betalning delvis skulle erläggas med likvid från en riktad nyemission av aktier.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Bolaget har sagt upp fyra hyresavtal för omförhandling under Q1 och Q2, 2020. Dessa fyra motsvarar 13,3% av den nuvarande totala hyresintäkten.
 • Under Q1 har tecknats ett blockavtal avseende fastighetsförsäkringar med fördelaktiga villkor för befintlig fastighetsportfölj.
 • Tre fuktskador som åtgärdas under Q1 till en uppskattad kostnad på ca 560,000 kr.
   
 • Bolaget har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission vilken tillför 385 miljoner kronor före emissionskostnader.

   

  Efter bemyndigande från extrastämma har styrelsen beslutat om en riktad nyemission av 3,85 miljoner aktier och teckningskursen har fastställts till 100 kronor.
   
  Till följd av efterfrågan från investerare att delta i nyemissionen har säljaren i transaktionen, SBB, som i förväg åtagit sig att teckna aktier för 33 miljoner kronor, på bolagets begäran accepterat att inte teckna några aktier i nyemissionen.
   
  Tillträdet sker under mars 2020.

UTDELNING

Styrelsen har i enlighet med pressmeddelande ‎2020‎-‎01‎-‎13‎ ‎11‎:‎02 kommunicerat föreslå att inför årsstämman i mars föreslå en vinstutdelning på totalt 41,2 miljoner kronor med utbetalning vid fyra tillfällen.

Den första kvartalsvisa utdelningen, som lämnas i anslutning till årsstämman i mars, föreslås bli 5:25 kronor och därefter blir det 1:75 kronor vid respektive efterföljande delutbetalningar kvartalsvis fram till årsstämman 2021.

ÅRSREDOVISNING

Bolaget avser publicera årsredovisning 2019 senast 3 veckor före ordinarie årsstämma den 23 mars 2020.