Kraftig resultatökning för Mofast AB (publ) under 2021

Mofast gör ett kraftigt resultatlyft under 2021. Resultatet efter skatt slutar på 194,8 miljoner kronor (47,6) vilket är ett resultat av ett högre fastighetsvärde till följd av det utvecklingsarbete som påbörjats under 2021, samt en generell värdeökning i beståndet.
Marknadsvärdet av Mofasts fastigheter uppgick till 2,2 miljarder kronor per den 31 december 2021. Det är en ökning med cirka 729 miljoner kronor från samma period föregående år och visar att det aktiva arbetet med Mofast portfölj ger resultat.

Perioden januari-december
• Koncernens hyresintäkter under perioden uppgick till 111,5 miljoner kronor (86,7) en ökning med 29 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

• Driftnettot under perioden uppgick till 71,5 miljoner kronor (60,7) en ökning med 18 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

• Periodens förvaltningsresultat landade på 16 miljoner kronor (18,3).

• Periodens resultat före skatt uppgick till 265,3 miljoner kronor (62,5).

Väsentliga händelser under perioden
• Mofast har tillträtt en bostadsportfölj belägen i Södertälje med ett underliggande fastighetsvärde om 1,150 miljarder kronor. Mofast kommer att redovisa fastigheterna från och med 25 februari 2022.

• Mofast har tillträtt en fastighetsportfölj med bostäder belägna i Uppsala, Örebro och Globen med ett underliggande fastighetsvärde om 376 miljoner kronor. Mofast kommer redovisa fastigheterna från och med 4 februari 2022.

• Mofast har avtalat med Kvastå AM AB om ett förtida avtalsupphörande av det gemensamma förvaltningsavtalet. Detta belastar bolaget med en engångskostnad om 10,8 MSEK under fjärde kvartalet. Per den 1 januari 2022 sker förvaltningen av portföljen i egen regi. Bolagets bedömning är att detta kommer att förbättra resultatet i portföljen och öka kundnyttan.

VD kommenterar:

”Under 2021 har Mofast utvecklats på ett väldigt positivt sätt. Vi har under året via ett par förvärv fått en tydlig huvudägare i Anders Ivarsson AB som tillsammans med styrelsen satt nya mål för bolaget som innebär en högre förvärvs- och utvecklingstakt. Vi har breddat verksamheten från samhällsfastigheter till att även innehålla bostäder i attraktiva lägen. Under året har tre bostadsportföljer förvärvats för motsvarande 1,9 miljarder kronor, varav fastigheter till ett värde om 407 miljoner kronor har tillträtts under 2021. Efter kvartalets utgång har ytterligare två bostadsportföljer tillträtts (Uppsala, Örebro, Globen samt Södertälje) till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1,5 miljarder kronor. Dessa adderade tillgångar medför att Mofasts fastighetsvärde per den 25 februari 2022 uppgår till 3,7 miljarder kronor.”