Mofast AB (Publ) presenterar finansiell rapport för perioden januari – mars 2023

Våren 2023 har visat få ljusglimtar. Världen genomgår en avglobalisering. Friktionen mellan USA och Kina ökar. Rysslands invasionskrig av Ukraina fortgår. Inflationsförväntningarna ser ut att dämpas men Riksbankens kommunicerade räntebana inkluderar alltjämt ytterligare räntehöjningar.

Per 31 mars 2023 värderades vårt fastighetsbestånd till 3,7 miljarder kronor (3,7). Eget kapital uppgick till 1,6 miljarder kronor (1,4) och räntebärande skulder till 2 miljarder kronor (2,3).

Hyresintäkterna för första kvartalet 2023 ökade till 55,6 miljoner kronor (39,5). Intäkterna är stabila tack vare en väl diversifierad kundbas.

Resultatet före skatt för första kvartalet 2023 uppgick till –2,8 miljoner kronor (0,7). Det negativa resultatet är hänförligt till orealiserade värdeförändringar för förvaltningsfastigheter om –3,6 mkr. Värdeförändringen är hänförlig till uttag av nya pantbrev, vilka inte bedöms vara värdehöjande.

Det går givetvis inte att sticka under stolen att både marknaden och Mofast har påverkats negativt av framför allt de ökade finansiella kostnaderna och svårigheterna att få finansiering för nyinvesteringar och förvärv. Därtill påverkas den allmänna riskaptiten av en försämrad svensk ekonomi.

Samtidigt uppfattar jag att vi har ett bra fastighetsbestånd med en generellt låg vakansgrad, stabila hyresgäster och tämligen låg risk för ökade vakanser över tid.

Jag ser därtill tecken på en ljusning, inte minst i att räntetoppen snart kan vara nådd och att prisgapet mellan köpare och säljare har minskat, vilket borgar för en mer fungerande transaktionsmarknad framgent.

Stockholm den 25 maj 2023

Per Gebenius, tf VD