Mofast AB (Publ): Delårsrapport januari – mars 2023

Perioden januari – mars 2023

 • Koncernens hyresintäkter uppgick till 55,6 (39,5) Mkr.
 • Driftnettot under perioden uppgick till 31,3 (23,5) Mkr.
 • Periodens förvaltningsresultat uppgick till 0,8 (0,7) Mkr.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -2,8 (0,7) Mkr

”Det går givetvis inte att sticka under stolen att både marknaden och Mofast har påverkats negativt av framför allt de ökade finansiella kostnaderna och svårigheterna att få finansiering för nyinvesteringar och förvärv. Därtill påverkas den allmänna riskaptiten av en försämrad svensk ekonomi. Samtidigt uppfattar jag att vi har ett bra fastighetsbestånd med en generellt låg vakansgrad, stabila hyresgäster och tämligen låg risk för ökade vakanser över tid.” – tf. VD Per Gebenius

Väsentliga händelser under perioden

 • Två flerbostadshus i Örebro, med en uthyrbar area om cirka 3 000 kvm, frånträddes den 1 februari 2023.
 • Sex kommersiella hyresavtal om sammantaget 3 400 kvm omförhandlades.
 • 700 mkr av skuldportföljen (35 %) förlängdes vilket resulterande i en kapitalbindning om 2,2 år per den siste mars 2023.
 • 230 mkr av skuldportföljen räntesäkrades, vilket medför en genomsnittliga räntebindningen om 0,95 år per siste mars 2023.
 • En icke-strategisk samhällsfastighet belägen i Kungsbacka  avyttrades till en lokal aktör. Frånträde kommer att ske under april 2023.

Väsentliga händelser efter perioden

 • 260 mkr av skuldportföljen (13 %) har förlängts efter kvartalets utgång samt ytterligare 60 mkr av låneportföljen har räntesäkrats i två år till en ränta understigande 3 procent,  resulterande i en räntebindningstid om 1,01 år.
 • En samhällsfastighet, Färgfotot, i Storstockholm har färdigställts och hyresgästen har tillträtt lokalen.
 • Tre kommersiella hyresavtal om sammantaget 750 kvm  har efter kvartalet omförhandlats samt 725 kvm har nytecknats.
 • På årsstämma valdes Tor-Leif Ivarsson och Magnus Malm in i styrelsen. Jonas Blomqvist, Anders Ilstam och Malcolm Lidbeck omvaldes.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Gebenius, Tf. VD Mofast AB (Publ), Telefon: +46 (0)725875416, e-post: post@mofastab.se

Om Mofast AB (Publ)

Mofast AB (Publ) är ett på Spotlight noterat fastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar samhälls- och bostadsfastigheter i attraktiva svenska tillväxtregioner.