Styrelsen i Mofast förtydligar avsikt att lämna förslag till årsstämman avseende vinstutdelning

Styrelsen i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) (”Bolaget”) önskar att, i samband med det sedan tidigare kommunicerade förslaget till den extra bolagsstämman den 24 januari 2020 att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission (“Nyemissionen”), redan nu offentliggöra avsikten att föreslå årsstämman, vilken planeras till den 25 mars 2020, att besluta om disponerande av vinstmedel genom utdelning om 41 212 500 kronor, med utbetalning vid fyra tillfällen med kvartalsvis mellanrum fram till årsstämman 2021, varav den första utbetalningen avses ske snarast möjligt efter årsstämman i mars 2020. Avsikten grundas på förutsättningarna (i) om maximal tilldelning i Nyemissionen; och (ii) att Bolaget tillträder aktierna i den tilltänkta transaktionen, om vilken särskilt pressmeddelande sedan tidigare har kommunicerats, innan årsstämman i mars 2020. Styrelsens avsikt är att föreslå årsstämman att besluta om delutbetalning av fastlagen utdelning om 5,25 kronor vid första tillfället (totalt 10 500 000 kronor) i omedelbar anslutning efter årsstämman i mars 2020, och 1,75 kronor vid de respektive efterföljande delutbetalningar kvartalsvis fram till årsstämman 2021.

Fullständig finansiell information rörande Bolaget kommer att publiceras den 20 februari 2020 i bokslutskommunikén för verksamhetsåret 2019. För undvikande av missförstånd klargörs att de nya aktier som kan komma att tecknas i Nyemissionen, förutsatt att styrelsen bemyndigas besluta om sådan nyemission av den extra bolagsstämman, inte kommer att vara berättigade till den delutbetalning av utdelning som avses utbetalas i omedelbar anslutning efter årsstämman i mars 2020. Vid maximalt utnyttjande av bemyndigandet ska vinstutdelning för de i Nyemissionen tillkommande aktierna kunna uppgå till högst 20 212 500 kronor för tiden fram till årsstämman 2021.

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Styrelsen