Rättelse: Mofast AB (Publ): Mofast AB (Publ) (”Mofast“) ingår avsiktsförklaring om att avyttra 51 fastigheter till ett överenskommet fastighetsvärde om 808 mkr

Mofast har ingått en avsiktsförklaring med en institutionell investerare om att avyttra 51 samhällsfastigheter till ett överenskommet underliggande fastighetsvärde om 808 mkr. Överenskommet fastighetsvärde är cirka 10 % under fastigheternas bokförda värde, beaktat förhandlade sedvanliga avdrag för bl.a. latent skatt. Avsiktsförklaringen avser en tilltänkt försäljning av aktier i aktiebolag och andelar i kommanditbolag som äger de 51 samhällsfastigheterna i Mofasts fastighetsbestånd.

Köparen inleder nu sin due diligence och parterna avser parallellt förhandla om de slutliga villkoren i ett bindande överlåtelseavtal mellan Mofast och köparen avseende de nämnda aktierna och andelarna. Ett bindande aktie- och andelsöverlåtelseavtal är en förutsättning för att en försäljning ska bli av. I ett sådant avtal kommer bland annat slutlig köpeskillingsmekanism att regleras. Mofast avser att återkomma med ytterligare information om förvärvet och den finansiella påverkan på Mofasts resultat när villkoren för förvärvet är slutligt överenskomna.

Parternas ambition enligt avsiktsförklaringen är att ingå ett bindande avtal och frånträda fastigheterna under fjärde kvartalet 2023.

Styrelsen

Mofast AB (Publ)

Om Mofast

Mofast AB (Publ) är ett Stockholmsbaserat fastighetsbolag, noterat på Spotlight Stock Market, som i dess koncernbolag äger och förvaltar en samhälls- och bostadsfastighetsportfölj i Sverige. Portföljen omfattar ca 153 500 kvadratmeter, fördelat på 77 fastigheter med ett fastighetsvärde om ca 3,4 mdkr. Hyresgästerna i samhällsfastigheterna består i huvudsak av statliga aktörer, kommun- och landsting, samt några av Sveriges största vårdbolag. Bolaget äger och förvaltar även bostadsfastigheter framför allt i Stockholmsområdet.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Gebenius

Tf. VD Mofast AB (Publ)

Telefon: +46 (0)72-587 54 16

post@mofastab.se

Denna information är sådan som Mofast AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-19 07:20 CET.