Pressmeddelande 25 november 2019    Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) delårsrapport  januari – september 2019

Väsentliga händelser under perioden

        Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) noterades på Spotlight Stock Market den 17 juni 2019

        Tre hyresavtal har omförhandlats med en hyresökning på 447 tkr motsvarande genomsnittlig ökning på 31 procent och en WAULT på 6,5

        Stockholms Läns Landsting har sagt upp ett av två Hyresavtal av lokal i fastigheten Bysten 1 motsvarande 270 kvm (tot. Uthyrs area är 1 055 kvm). Avtalet är giltigt tom 30 september 2021.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

        Ett nytt avtal har tecknats med Triennium Gruppen för teknisk förvaltning av samtliga fastigheter. Avtalad ersättning ligger något under budgeterad kostnad per kvm.

Perioden januari – september 2019

Koncernen var vilande fram till fastigheterna förvärvades den 4 juni 2019

        Hyresintäkterna uppgick till 10 379 tkr

        Driftnettot uppgick till 9 304 tkr, resulterande i ett överskott på 89,6 procent

        Förvaltningsresultatet uppgick till 4 008 tkr

        Periodens resultat efter skatt uppgick till 10 053 tkr motsvarande 5,0 kr per aktie

        Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8 251 tkr

        Marknadsvärde på fastighetsportföljen uppgick till 559 533 tkr

        Räntetäckningsgraden uppgick till 224,6 procent

        Belåningsgraden till 63,9 procent

        EPRA NAV uppgick till 108,1 kr per aktie.