Mofast publicerar årsredovisning 2023

Mofast AB (Publ) (”Mofast ” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed årsredovisning 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (https://www.mofastab.se/investor-relations/rapporter). Nedan följer en sammanfattning av årsredovisningen.

Året i korthet

  • Koncernens hyresintäkter uppgick till 223,7 (201,3) Mkr.
  • Driftnettot under perioden uppgick till 141,0 (122,2) Mkr.
  • Periodens förvaltningsresultat uppgick till 9,9 (19,7) Mkr.
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -443,4 (-16,9) Mkr.

”Året har präglats av krig, hög inflation och med detta stigande priser och höjd styrränta. Fastighetsmarknaden i stort har haft sina utmaningar, så även Mofast. I kraft av genomförda och planerade åtgärder går vi nu stärkta in i 2024. Vi är fast beslutna att fortsätta förbättra vår ekonomiska situation genom att avyttra delar av vårt fastighetsbestånd, realisera planerad nyemission, amortera skuld och ytterligare effektivisera vår förvaltning. Genom dessa åtgärder bedömer vi att Mofast är väl rustat för att möta nya marknadsförutsättningar.”– tf. VD Per Gebenius

För att läsa hela årsredovisningen, se bifogad fil eller besök Mofasts hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Gebenius

Tf. VD Mofast AB (Publ)

Telefon: +46 (0)72-587 54 16

Email: post@mofastab.se

Om Mofast AB (Publ)

Mofast är ett fastighetsbolag med säte i Stockholm som äger, utvecklar och förvaltar samhälls- och bostadsfastigheter i Sverige. Bolagets kunder inkluderar privata omsorgsbolag, kommuner, landsting, myndigheter och privatpersoner. Fastighetsbeståndet är beläget i Sverige med fokus på attraktiva tillväxtregioner. Genom att utveckla befintliga fastigheter och projekt skapar Mofast mervärde i form av högre intäkter och ytterligare uthyrbar yta. Mofasts övergripande mål är att generera långsiktig och stabil riskjusterad avkastning genom välbelägna objekt med begränsade vakanser.