Mofast AB (Publ): Delårsrapport januari – juni 2023

Perioden april – juni 2023

 • Koncernens hyresintäkter under perioden uppgick till 57,8 (52,7) mkr.
 • Driftnettot under perioden uppgick till 40,1 (30,4) mkr.
 • Periodens förvaltningsresultat uppgick till 5,7 (10,3) mkr.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -218,2 (28,1) mkr.

Perioden januari – juni 2023

 • Koncernens hyresintäkter under perioden uppgick till 113,4 (92,2) mkr.
 • Driftnettot under perioden uppgick till 71,4 (53,9) mkr.
 • Periodens förvaltningsresultat uppgick till 6,5 (11,0) mkr.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -221,0 (28,8) mkr.

”Hög inflation och fortsatt stigande räntor ger upphov till ett utmanande marknadsklimat med ökade finansiella kostnader och minskat resultat. Det leder i sin tur till minskade värden på flera av våra fastigheter, vilket har slagit igenom på vårt resultat under kvartalet. Samtidigt har vi en väl fungerande verksamhet med både samhällsfastigheter och bostadsfastigheter i bra lägen med en stark efterfrågan, god uthyrningsgrad och stigande överskottsgrad. Vi är medvetna om stundande utmaningar men jag ser också med tillförsikt på framtida affärsmöjligheter.” – tf. VD Per Gebenius

Väsentliga händelser under perioden

 • Mofast har i fyra separata transaktioner avyttrat två flerbostadsfastigheter i Stockholm och två samhällsfastigheter till ett sammantaget överenskommet fastighetsvärde om 89 mkr. Frånträde sker succesivt under andra respektive tredje kvartalet 2023.
 • Ett kommersiellt hyresavtal om 725 kvm har nytecknats med en förskola i Stockholm. Projektering är inledd, varefter renovering följer.
 • Vid årsstämman i maj antogs samtliga förslag till beslut av stämman med erforderlig majoritet. Till styrelsen nyvaldes Tor-Leif Ivarsson och Magnus Malm. Jonas Blomqvist, Anders Ilstam och Malcolm Lidbeck omvaldes som styrelseledamöter. Protokollet för stämman finns på Bolagets hemsida, www.mofastab.se.
 • Omförhandlat fyra kommersiella hyresavtal om sammantaget 2 650 kvm.
 • Färdigställt renovering av en samhällsfastighet om ca 700 kvm där hyresgäst har tillträtt lokalen.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Mofast har i juli avyttrat en flerbostadsfastighet i Stockholm till ett överenskommet fastighetsvärde om 25 mkr. Frånträde sker under tredje kvartalet 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Gebenius, Tf. VD Mofast AB (Publ), Telefon: +46 (0)725875416, e-post: post@mofastab.se

Om Mofast AB (Publ)

Mofast AB (Publ) är ett på Spotlight noterat fastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar samhälls- och bostadsfastigheter i attraktiva svenska tillväxtregioner.