MOFAST OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE UNDER RUBRIKEN “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE

Teckningsperioden i Mofast AB (Publ):s ("Mofast" eller "Bolaget") företrädesemission avslutades den 15 december 2022. Det preliminära utfallet visar att 643 073 aktier tecknades, motsvarande cirka 114 procent av de erbjudna aktierna. Mofast kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 25 MSEK, före avdrag för beräknade emissionskostnader om cirka 1,4 MSEK.

Utfall

Utfallet visar att totalt 643 073 aktier tecknades, motsvarande cirka 114 procent av företrädesemissionen. Antalet aktier som har tecknats med stöd av teckningsrätter uppgick till 198 028 samt antalet aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätter uppgick till 445 045. von Euler & Partners AB för förvaltade fonders räkning har tecknat 39 305 aktier med stöd av teckningsrätter och 409 605 aktier utan stöd av teckningsrätter. Det slutliga utfallet i företrädesemissionen förväntas offentliggöras den 21 december 2022.

Meddelande om tilldelning

Tilldelning av aktier kommer att ske i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det emissionsmemorandum som offentliggjordes den 1 december 2022. Meddelande om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske genom att en avräkningsnota skickas till respektive tecknare. Betalning för sådana aktier ska ske i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Handel med BTA

Handel med BTA (betald tecknad aktie) bedrivs för närvarande på Spotlight Stock Market och kommer att upphöra när företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 7 januari 2023. BTA omvandlas då till ordinarie aktier.

Antal aktier och aktiekapital

Företrädesemissionen tillför Mofast cirka 25 MSEK, före avdrag för beräknade emissionskostnader om cirka 1,4 MSEK. Till följd av företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 562 000 SEK till totalt 18 399 240 SEK och det totala antalet aktier kommer att öka med 562 000 aktier till
18 399 240 aktier.

Rådgivare

Wigge & Partners Advokat KB är legal rådgivare samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Kontakter

Jonas Blomquist, Styrelseordförande

Telefon: +46 70 484 85 58

Denna information är sådan information som Mofast AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 13:15 CET den 16 december 2022.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Mofast. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det emissionsmemorandum som offentliggjordes den 1 december 2022.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier (“BTA”) eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTA eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ett prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom Emissionsmemorandumet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till eller inom någon sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande kan vidare innehålla framåtriktad information som återspeglar Mofasts aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som “avses”, “kommer”, “bedöms”, “förväntas”, “kan”, “planerar”, “uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Bolaget lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Denna information är sådan som Mofast AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-16 13:15 CET.