Mofast har undertecknat överlåtelseavtal avseende förvärv av fastighetsportfölj

Avtalet innebär att Bolaget förvärvar fastighetsportföljen från Celon Förvaltning AB till ett överenskommet fastighetsvärde om 406 000 000 kronor. Köpeskillingen ska betalas dels i form av nyemitterade aktier i Bolaget, som emitteras till en teckningskurs om 99,54 kronor per aktie, motsvarande den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under de 10 handelsdagar som närmast föregår datumet för ingåendet av avsiktsförklaringen för affären, dels i form av nyupptagen bankfinansiering. Antalet nyemitterade aktier uppgår till lägst 1 400 000 stycken och som mest 1 700 000 stycken. Bankfinansieringen kommer som mest uppgå till cirka 70 % av överenskommet fastighetsvärde. Tillträde till fastighetsportföljen förväntas ske 18 december 2020. Avtalet är villkorat av att en bolagsstämma i Bolaget bemyndigar Bolagets styrelse att besluta om riktad emission av aktier till Celon Förvaltning AB enligt ovan samt att Bolaget erhåller bankfinansiering på av Bolaget acceptabla villkor.

Kallelse till extra bolagsstämma följer i separat pressmeddelande inom kort.