Mofast AB (publ) tillträder fem flerbostadsfastigheter i Stockholm, Uppsala och Örebro

Mofast har tillträtt två, sedan tidigare kommunicerade, förvärv av fem flerbostadsfastigheter med ett överenskommet fastighetsvärde om 376 miljoner kronor.

Tillträdena avser en fastighet vid Globen och en portfölj om fyra fastigheter i Uppsala och Örebro med huvudsakligen bostadslägenheter samt mindre inslag av omsorgslokaler.

Fastigheterna har en uthyrningsbar yta om 11 381 kvm och beräknas ha ett årligt driftnetto om 11,8 miljoner kronor.

Fastigheten vid Globen förvärvades genom ett direktköp medan fastigheterna i Uppsala och Örebro förvärvades genom att Mofast tillsammans med ett dotterbolag förvärvade samtliga andelar i Ivarbo i Svealand Kommanditbolag.

Betalningen i båda affärerna skedde med dels kontanta medel, dels revers. I affärerna ingick även åtaganden för säljarna att återinvestera i Mofast genom riktade nyemissioner om sammantaget 145 miljoner kronor mot betalning i dels kontanta medel, dels genom kvittning av reverserna.

Emissionen till säljarna av Globen-fastigheten uppgick till ca 50 miljoner kronor och genomfördes med en teckningskurs om 97 kr 22 öre per aktie. Antalet aktier som emitterades uppgick till 514 296 vilket ökade aktiekapitalet med 514 296 kronor. Efter emissionen uppgår antalet aktier totalt till 8 072 152 och aktiekapitalet till 8 072 152 kronor. Säljare var familjen Ivarsson, som sedan tidigare är indirekta ägare i Mofast.

Emissionen till säljarna av fastigheterna i Uppsala och Örebro uppgick till ca 95 miljoner kronor med teckningskursen 97 kronor 44 öre per aktie. Antalet aktier som emitterades uppgick till 974 958 vilket ökade aktiekapitalet med 974 958 kronor. Efter emissionen uppgår antalet aktier totalt till 9 047 110 och aktiekapitalet till 9 047 110 kronor. Säljarna var huvudsakligen Anders Ivarsson AB och Rplim Fastighets AB, båda ägare i Mofast sedan tidigare, samt två mindre ägare.

Emissionerna är beslutade av styrelsen utifrån bemyndigande på bolagsstämma och innebär ett avsteg från företrädesrätten. Emissionskurserna är satta utifrån Mofasts aktiepris vid tidpunkterna för avtalens ingående (juni 2021) och beaktat efterföljande utdelningar i perioden mellan avtalsdag och tillträdesdag.

Genom emissionerna går familjen Ivarssons ägande i Mofast (privat och genom Anders Ivarsson AB) upp från 14,9% till ca 23,4% och Rplim Fastighets ABs ägande går upp från 2,76% till 7,4%. Nuvarande aktieägare späs ut med ca 16,5%.

Priserna i affärerna förhandlades med säljarna med utgångspunkt i externa oberoende värderingar med beaktande av övrig utvecklingspotential i fastigheterna samt priset på de riktade nyemissionerna.

  • Jag är mycket nöjd med båda affärerna. De innebär att Mofast ökar upp sitt bestånd med fem fina bostadsfastigheter i attraktiva områden. Återinvesteringarna minskar dessutom Mofast finansieringsbehov i affärerna och stärker koncernens kassa, kommenterar Dan Törnsten, Mofasts VD.  

Styrelsen

Mofast AB (publ)

Om Mofast

Mofast AB (publ) är ett Stockholmsbaserat fastighetsbolag noterat på Spotlight Stock Market som i dess koncernbolag äger och förvaltar en samhälls- och bostadsfastighetsportfölj i Sverige. Portföljen omfattar efter ovanstående tillträde ca 95 000 kvadratmeter, fördelat på 80 fastigheter med ett fastighetsvärde om ca 2,5 mdkr. Hyresgästerna i samhällsfastigheterna består i huvudsak av statliga aktörer, kommun- och landsting, samt några av Sveriges största vårdbolag. Bolaget äger och förvaltar även bostadsfastigheter framför allt i Stockholmsområdet.