Mofast AB (Publ) tillträder en större flerbostadsportfölj i Södertälje

Mofast har via ett dotterbolag tillträtt tre, sedan tidigare kommunicerade, förvärv av totalt fem bostadsfastigheter innehållandes 871 hyreslägenheter i Södertälje till ett överenskommet fastighetsvärde om 1,150 mdkr.

Betalning sker genom dels bankfinansiering, dels en riktad emission till säljarna där emissionskursen har satts till 102 kronor per aktie.

Emissionerna är beslutade av styrelsen utifrån bemyndigande på bolagsstämma och innebär ett avsteg från företrädesrätten. Emissionskurserna är satta utifrån Mofasts aktiepris vid tidpunkterna för avtalens ingående (september 2021) och beaktat efterföljande utdelningar i perioden mellan avtalsdag och tillträdesdag. Efter emissionen uppgår antalet aktier till totalt 11 802 009 och aktiekapitalet till totalt 11 802 009 kronor. Genom emissionerna överstiger familjen Ivarssons ägande i Mofast (privat och genom Anders Ivarsson AB) 25% och Rplim Fastighets ABs överstiger 10%. Nuvarande aktieägare späs ut med ca 23%.

Säljarna, har påbörjat utvecklingen av fastigheterna tillsammans med Södertälje kommun och parterna gör bedömningen att detta kommer tillskapa ytterligare 25 000 kvm BTA inom ramen för den planerade detaljplanen. Detaljplanen väntas antas under 2022.

Mofasts fastighetsbestånd uppgår efter tillträdet att uppgå till ca 3,7 mdkr, vilket är i linje med bolagets strategiska mål att uppnå ett fastighetsvärde om 5 mdkr inom tre år från beslutet i april 2021.

          Jag är mycket nöjd med affären och gläds åt att Mofast ökar andelen bostäder i beståndet. Intäktsmässigt står nu bostäder för 50% av dom totala intäkterna vilket skapar en trygghet i verksamheten. Det är också glädjande att vår huvudägare i och med affären ökar sin ägarandel vilket vi ser som positivt för vår fortsatta utveckling, kommenterar Dan Törnsten, Mofasts VD.  

 

Styrelsen

Mofast AB (publ)