Mofast AB (Publ): Bokslutskommuniké 2022

Perioden oktober – december 2022

 • Koncernens hyresintäkter under perioden uppgick till 55,2 (28,4) mkr.
 • Driftnettot under perioden uppgick till 32,2 (17,1) mkr.
 • Periodens förvaltningsresultat uppgick till -2,4 (-11,1) mkr.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -61,7 (81,0) mkr.

Perioden januari – december 2022

 • Koncernens hyresintäkter under perioden uppgick till 201,3 (111,5) mkr.
 • Driftnettot under perioden uppgick till 122,2 (71,5) mkr.
 • Periodens förvaltningsresultat uppgick till 19,7 (5,2) mkr.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -16,9 (265,3) mkr.

”Vi står inför ett antal utmanande år med stor osäkerhet och oro för både hushåll och företag. Oro i form av krig, stigande elpriser- och inflation. Resultatet vi ser är att centralbanker världen över nu kraftigt höjer sina styrräntor. För oss innebär detta att direktavkastningskraven drivs upp och fastighetspriserna faller tillbaka. Vi kommer att fortsätta fokusera på vår kärnverksamhet; fastighetsförvaltning, driftoptimering, projektutveckling och finansiellt sunda investeringar. Det kommer att resultera i högre hyror och längre löptider på våra hyresavtal, lägre förvaltningskostnader och minskat klimatavtryck. Vi har den verksamhetsmässiga styrkan och den rätta marknadspositionen för att kunna prestera även i dessa tider. Nu kämpar vi!” – tf. VD Per Gebenius

Väsentliga händelser under perioden

 • Under kvartalet har en kvittningsemission om 271 mkr samt en företrädesemission om 25 mkr, totalt 296 mkr genomförts. Därigenom har Anders Ivarsson AB utökat sitt ägande från 23,7 till 42,5 procent och Rplim Fastighets AB från 10,7 till 12,4 procent. Mofasts egna kapital har stärks samtidigt som skuldsättningen minskat.
 • En icke-strategisk samhällsfastighet belägen i Eksjö avyttrades till en lokal aktör.
 • I Flen nåddes en överenskommelse med hyresgäst föreningen avseende hyresjustering efter installation av fiber.
 • Förvaltningsarbetet och all hyresadministration utförs sedan den 1 november i egen regi.
 • I Flen (Orresta) byttes kyl- och värmeanläggningar ut vilket kommer att bidra till en markant energibesparing framgent samt ett grönare klimatavtryck.
 • Överlåtelseavtal ingicks för två flerbostadsfastigheter i Örebro med en uthyrbar area om cirka 3 000 kvm. Transaktionen är ej villkorad finansiering och frånträde bedöms ske under första kvartalet 2023.

Väsentliga händelser efter perioden

 • 570 mkr av skuldportföljen (28 %) har omförhandlats och 190 mkr av skuldportföljen har räntesäkrats. Den genomsnittliga kapitalbindningen har ökat från 1,6 år per 31 december 2022 till 2,2 år per 1 februari 2023. Räntebindningen har stigit från 0,7 år per 31 december 2022 till 0,9 år per 1 februari 2023.
 • En icke-strategisk samhällsfastighet belägen i Kungsbacka har avyttrades till  lokal aktör. Bedömt frånträde sker under första halvåret 2023.
 • Två flerbostadshus i Örebro med en uthyrbar area om cirka  3 000 kvm 2023 frånträddes den 1 februari 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Gebenius, Tf. VD Mofast AB (Publ), Telefon: +46 (0)725875416, e-post: post@mofastab.se

Om Mofast AB (Publ)

Mofast AB (Publ) är ett på Spotlight noterat fastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar samhälls- och bostadsfastigheter i attraktiva svenska tillväxtregioner.