Mofast AB (publ) presenterar delårsrapporten för Q1 2022

Utvecklingen av Mofast fortskrider och under kvartalet har flerbostadsfastigheter till ett värde om 1,526 miljarder kronor tillträtts. Mofast hyresintäkter uppgår nu till cirka 200 miljoner kronor på rullande årsbasis med ett fastighetsvärde om 3,7 miljarder kronor.

Perioden januari–mars

• Koncernens hyresintäkter under perioden uppgick till 39,5 miljoner kronor (28,9) en ökning med 37 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

• Driftnettot under perioden uppgick till 23,5 miljoner kronor (17,2) en ökning med 37 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

•Periodens förvaltningsresultat landade på 0,7 miljoner kronor (6,6). Minskningen är framförallt en följd av att Mofast under kvartalet fått ta större kostnader i samband med förvärven, men inte kunnat tillgodogöra sig hela periodens hyresintäkter.

•Periodens resultat före skatt uppgick till 0,7 miljoner kronor (4,6).

Väsentliga händelser under perioden

• Mofast har den 4 februari 2022 tillträtt en fastighetsportfölj med bostäder belägna i Globen, Uppsala och Örebro med ett underliggande fastighetsvärde om 376 miljoner kronor.

• Mofast har den 25 februari 2022 tillträtt en bostadsportfölj belägen i Södertälje med ett underliggande fastighetsvärde om 1,150 miljarder kronor.

• I syfte att sänka overheadkostnader, förbättra resultatet i portföljen samt öka kundnyttan har Mofast avtalat med Kvastå AM AB om ett förtida avtalsupphörande av det gemensamma förvaltningsavtalet. Per den 1 januari 2022 sker förvaltningen av denna portfölj i egen regi.

VD kommenterar

” Under första kvartalet har Mofast tillträtt flera rapporterade bostadsfastigheter i Södertälje, Stockholm, Uppsala och Örebro. Tillträdena kommer addera ett driftnetto om cirka 60 miljoner kronor på årsbasis. Portföljen har dessutom stor utvecklingspotential och ett arbete med utvecklingen har redan påbörjats. Genom förvärven har vi ökat bostadsdelen i portföljen i linje med fastslagen strategi. Fördelningen mellan bostäder och samhällsfastigheter är nu jämn. Mofasts fastighetsbestånd uppgår nu till 3,7 miljarder kronor och vi är i och med det på god väg att nå våra strategiska mål om ett fastighetsbestånd om 5 miljarder kronor under 2024.”

Pressmeddelande som PDF

Ladda ner detta pressmeddelande som PDF