Mofast AB (Publ) ingår avsiktsförklaring om att avyttra 51 fastigheter till ett överenskommet fastighetsvärde om 808 mkr

Mofast AB (Publ) har ingått en avsiktsförklaring med en institutionell investerare om att avyttra 51 fastigheter till ett överenskommet underliggande fastighetsvärde om 808 mkr.

Enligt avsiktsförklaringen är frånträdet planerat att ske under fjärde kvartalet 2023.

Styrelsen

Mofast AB (Publ)

Om Mofast

Mofast AB (Publ) är ett Stockholmsbaserat fastighetsbolag, noterat på Spotlight Stock Market, som i dess koncernbolag äger och förvaltar en samhälls- och bostadsfastighetsportfölj i Sverige. Portföljen omfattar ca 153 500 kvadratmeter, fördelat på 77 fastigheter med ett fastighetsvärde om ca 3,4 mdkr. Hyresgästerna i samhällsfastigheterna består i huvudsak av statliga aktörer, kommun- och landsting, samt några av Sveriges största vårdbolag. Bolaget äger och förvaltar även bostadsfastigheter framför allt i Stockholmsområdet.

Denna information är sådan som Mofast AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-17 19:38 CET.