Mofast AB (Publ): Delårsrapport januari – september 2023

Perioden juli – september 2023

  • Koncernens hyresintäkter uppgick till 55,8 (53,9) Mkr.
  • Driftnettot under perioden uppgick till 39,0 (36,2) Mkr.
  • Periodens förvaltningsresultat uppgick till 6,4 (11,2) Mkr.
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -4,4 (16,1) Mkr

Perioden januari – september 2023

  • Koncernens hyresintäkter uppgick till 169,2 (146,1) Mkr.
  • Driftnettot under perioden uppgick till 110,3 (90,0) Mkr.
  • Periodens förvaltningsresultat uppgick till 12,9 (22,1) Mkr.
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -225,4 (44,8) Mkr.

”I en tid präglad av ekonomisk osäkerhet och snabba marknadsförändringar står vi inför utmaningen att kontinuerligt anpassa och effektivisera vår verksamhet. Trots en period av betydande räntehöjningar, ihållande inflation och tydliga recessionssignaler, förblir vi målmedvetna och blickar framåt med viss optimism i takt med att vi ser tecken som tyder på en gradvis ekonomisk stabilisering.” – tf. VD Per Gebenius

Väsentliga händelser under perioden

  • Mofast har i juli avyttrat en flerbostadsfastighet i Stockholm till ett överenskommet fastighetsvärde om 25 mkr. Frånträdde skedde under slutet av augusti 2023 tillsammans med två tidigare kommunicerade avyttringar.

Väsentliga händelser efter perioden

  • Mofast har ingått en avsiktsförklaring med en institutionell investerare om att avyttra 51 samhällsfastigheter till ett överenskommet underliggande fastighetsvärde om 808 mkr. Parternas ambition enligt avsiktsförklaringen är att ingå ett bindande avtal under senare delen av 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Gebenius, Tf. VD Mofast AB (Publ), Telefon: +46 (0)725875416, e-post: post@mofastab.se

Om Mofast AB (Publ)

Mofast AB (Publ) är ett på Spotlight noterat fastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar samhälls- och bostadsfastigheter i attraktiva svenska tillväxtregioner.