Mofast AB (Publ): Delårsrapport januari – mars 2024

Mofast AB (Publ) offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari – mars 2024. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (https://www.mofastab.se/investor-relations/rapporter). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

2024-01-01 – 2024-03-31 (första kvartalet)

 • Koncernens hyresintäkter uppgick till 56,1 (55,6) Mkr.
 • Driftnettot under perioden uppgick till 28,9 (31,3) Mkr.
 • Periodens förvaltningsresultat uppgick till -1,7 (0,8) Mkr.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -9,3 (-2,8) Mkr.

Händelser under perioden

 • Genom vårens övertecknade företrädesemission tillfördes bolaget 150 Mkr före avdrag för emissionskostnader. 103 Mkr av likviden har nyttjats till att amortera lån. Resterande andel, ca 44 Mkr, avses att nyttjas till kassaflödesstärkande åtgärder.
 • Mofast har förlängt tidigare ingången avsiktsförklaring med en institutionell investerare om att avyttra 51 samhällsfastigheter till ett överenskommet underliggande fastighetsvärde om 808 Mkr. Parternas ambition enligt den förlängda avsiktsförklaringen är att ingå ett bindande avtal och att frånträda fastigheterna under andra kvartalet 2024.
 • Räntesäkring i form av swapavtal om 50 Mkr med en snittränta om 2,99 % har under kvartalet lösts och nya swapavtal om 50 Mkr med en snittränta om 2,70 % har under kvartalet ingåtts.
 • Renovering initierad för befintliga, respektive nya hyresgäster i 5 samhällsfastigheter omfattande totalt 1 300 kvm.
 • Renovering av 11 lägenheter har påbörjats under kvartalet inom vårt program för standardhöjande åtgärder.
 • Två hyresavtal inom samhällsfastighetsbeståndet om knappt 950 kvm har förlängts samt ett hyresavtal om knappt 450 kvm har nytecknats.

Händelser efter perioden

 • Mofast har ingått avtal samt avyttrat en flerbostadsfastighet i Storstockholm med en uthyrbar area om drygt 2 200 kvm.
 • Renovering i samband med nytecknade hyresavtal i två mindre samhällsfastigheter med en total uthyrbar area om 500 kvm i Storstockholm har efter perioden färdigställts.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Gebenius, Tf. VD Mofast AB (Publ), Telefon: +46 (0)72-587 54 16, Email: post@mofastab.se

Om Mofast AB (Publ)

Mofast är ett fastighetsbolag med säte i Stockholm som äger, utvecklar och förvaltar samhälls- och bostadsfastigheter i Sverige. Bolagets kunder inkluderar privata omsorgsbolag, kommuner, landsting, myndigheter och privatpersoner. Fastighetsbeståndet är beläget i Sverige med fokus på attraktiva tillväxtregioner. Genom att utveckla befintliga fastigheter och projekt skapar Mofast mervärde i form av högre intäkter och ytterligare uthyrbar yta. Mofasts övergripande mål är att generera långsiktig och stabil riskjusterad avkastning genom välbelägna objekt med begränsade vakanser.