Mofast AB (Publ) avyttrar två flerbostadsfastigheter i Örebro

Mofast har via ett koncernbolag tecknat avtal om att avyttra flerbostadsfastigheterna Örebro Hampan 1 och Örebro Hampan 15 till Norrpalatset Holding AB, företrädda av Catella.

Fastigheterna omfattar ca 3 000 kvm uthyrbar yta och förvärvades i samband med köpet av en större portfölj tidigare i år. Fastigheterna utgjorde Mofasts enda bostadsbestånd i Örebro.

Försäljningarna sker till ett överenskommet fastighetsvärde om 70 MSEK, vilket följer bokfört värde och överensstämmer med den senaste oberoende värderingen av fastigheterna. Tillträde är ej villkorat av finansiering och beräknas ske under första kvartalet 2023.

Styrelsen

Mofast AB (Publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan Törnsten

Tf. VD Mofast AB (Publ)

Telefon: +46 (0)70-855 75 50

dan.tornsten@mofastab.se

Om Mofast

Mofast AB (Publ) är ett fastighetsbolag noterat på Spotlight Stock Market. Fastighetsportföljen bestod per den 30 september 2022 av 67 samhällsfastigheter och 18 bostadsfastigheter med ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 3,8 MDSEK. Fastighetsportföljen har en geografisk tyngdpunkt i Stockholms län, Västra Götalands län, Region Mälardalen, Södermanlands län och Skåne län. Portföljen är, sett till Bolagets intäkter under perioden 1 januari–30 september 2022, jämnt fördelad mellan bostadsfastigheter och samhällsfastigheter. Portföljen omfattar efter ovanstående frånträde ca 158 000 kvadratmeter, med ett fastighetsvärde om ca 3,7 MDSEK.