Mofast AB (Publ) avyttrar för 310 mkr

Mofast har via ett dotterbolag tecknat avtal om att avyttra två fastigheter, Flen Lästen 10 och Hudiksvall Iggesund 14:269.

Försäljningen, som sker via bolagsförsäljningar, sker till ett överenskommet fastighetsvärde om 310 mkr, vilket är 12 procent över de senaste oberoende värderingarna av fastigheterna. Affären är villkorad av styrelsebeslut hos parterna samt av att köparen erhåller nödvändig bankfinansiering. Tillträde beräknas ske under andra kvartalet 2022.

Mofasts fastighetsbestånd uppgår efter försäljningen till ca 3,4 mdkr.

Vi arbetar aktivt med en förädling av vårt fastighetsbestånd och i det arbetet har vi beslutat att avyttra två fastigheter som vi inte längre ser samma potential i som i andra delar av vår portfölj. Med den vinst vi gör genom affären visar vi att vårt befintliga utvecklingsarbete har varit lyckosamt och att de värderingar vi nyligen gjort av fastighetsbeståndet motsvaras av faktiska värden som är möjligt att realisera på marknaden. Detta visar också att Mofasts aktie är undervärderad sett till den kraftiga substansrabatt som den nu handlas till. Samtidigt  frigör vi även en större likviditet som vi kan använda till att öka upp investeringstakten i övriga beståndet, kommenterar Dan Törnsten, Mofasts VD.

Denna information är sådan som Mofast AB (Publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2022 kl 14:00. 

 

Styrelsen

Mofast AB (publ)