Mälardalens Omsorgsfastigheter ingår avsiktsförklaring

Om förvärvet genomförs kommer portföljen att bidra med starka kassaflöden, fortsatt tillväxt för Mofast och utökande av Bolagets befintliga bostadsfastighetsportfölj. Förvärvspriset ska fastställas med utgångspunkt i två oberoende marknadsvärderingar av fastigheterna som Parterna avser låta utföras. Fastigheternas totala årliga hyresintäkter är cirka 13 772 000 kronor.

I dagsläget är affären tänkt att finansieras delvis genom bankfinansiering, delvis genom egna aktier i Mofast. Enligt avsiktsförklaringen ska, under förutsättning att en sedvanlig due diligence kan genomföras utan förseningar, överlåtelseavtal ingås senast den 30 november 2020 och tillträde ske senast den 31 december 2020.

I syfte att undvika intressekonflikt i och med den föreslagna transaktionen har Eric Fischbein, som även är styrelseledamot i Celon AB, beslutat sig för att avgå från Mofasts styrelse med omedelbar verkan. Eric har vare sig närvarat vid eller deltagit i styrelsens överläggningar eller beslut om att ingå avsiktsförklaringen eller transaktionen i övrigt.

Aktieägare representerande cirka 9 procent av aktierna och rösterna i Mofast har föreslagit Dan Mangell som ny styrelseledamot i Bolaget. Dan är egen företagare och marknadsekonom med bakgrund inom bolag som the Coca-Cola Company och SAS, och är sedan tidigare styrelseledamot i ett flertal bolagsstyrelser.

Styrelsen för Mofast avser att inom de närmaste veckorna kalla till extra bolagsstämma för att föreslå stämman att dels välja Dan till ny styrelseledamot i Bolaget, dels fatta eventuella beslut som stämman kan behöva fatta i anledning av den potentiella transaktionen med Celon AB.

Mer information om den extra bolagsstämman kommer att lämnas inom sinom tid.