Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) tillsätter heltidsanställd VD och meddelar preliminärt datum för årsstämma

Styrelsen i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ), nedan kallat Mofast, har beslutat att tillsätta Mathias Bjerkelius som VD på heltid, med tillträde den 1 mars 2021. Mathias har de senaste 10 åren varit VD för Celon AB, Mofasts nu största ägare med cirka 22 procent av utestående aktier och röster.

Bolaget har sedan noteringen på Spotlight Stock Market framgångsrikt drivits av en extern organisation under ledning av Mattias Bülow, och fastighetsvärdet har successivt ökats till cirka 2 miljarder kronor inom segmentet samhällsfastigheter i Sverige. I och med tillsättandet av en VD på heltidsbasis ökar Mofasts förutsättningar och möjligheter för vidare tillväxt, effektivisering av rutiner, översyn av kostnader och att på sikt bygga upp en egen förvaltningsorganisation.

Nuvarande VD Mattias Bülow frånträder sitt uppdrag den 28 februari 2021, och kommer därefter att finnas tillgänglig för Mofast och tillträdande VD under en övergångsperiod för att säkerställa en effektiv överlämning. Styrelsen vill rikta ett tack till Mattias Bülow för ett väl utfört arbete under Mofasts uppbyggnadsperiod, och ser fram emot Mofasts vidare resa under Mathias Bjerkelius ledning. Styrelsen och tillträdande VD kommer att uppdatera Mofasts strategi och mål med avsikt att kommunicera dessa till marknaden i samband med kallelse till kommande årsstämma. Årsstämman planeras äga rum den 29 april 2021, och kallelse till densamma kommer att skickas ut separat.
 

Styrelsen

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Denna information är sådan som Mälardalen Omsorgsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-15 08:30 CET.