Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) har ingått tilläggsavtal till avtal om förvärv från Celon

Tilläggsavtalet innebär att tillträdet till aktierna enligt Avtalet ska ske den dag som infaller två bankdagar efter det att Bolaget erhållit lånefinansiering för förvärvet enligt Avtalet på villkor godtagbara för Bolaget, samt att finansieringsvillkoret för tillträde enligt Avtalet ska vara uppfyllt senast den 15 februari 2021.

Denna information är sådan som Mälardalen Omsorgsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-18 16:01 CET.