Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) genomför tidigare kommunicerad riktad nyemission om 385 miljoner kronor

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) (”Bolaget”) offentliggjorde den 23 december 2019 att Bolaget avtalat om att indirekt förvärva 43 registerfastigheter (”Transaktionen”) från ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) och att betalning delvis skulle erläggas med likvid från en riktad nyemission av aktier. Med anledning av detta, och med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 24 januari 2020, har styrelsen beslutat:

  • om en riktad nyemission av 3 850 000 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom nyemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 3 850 000 kronor till 5 850 000 kronor, och antalet aktier ökar med 3 850 000 aktier till 5 850 000 aktier. Nyemissionen tillför Bolaget 385 000 000 kronor, före emissionskostnader.
  • Teckningskursen fastställdes till 100 kronor. Grunden för teckningskursen har varit aktiens börskurs, rådande marknadsförutsättningar samt förhandlingar med aktietecknarna. Investerare i nyemissionen är ett antal svenska kvalificerade och institutionella investerare.

Syftet med beslutet om nyemissionen och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissionen möjliggöra genomförandet av Transaktionen och detta på ett tids- och kostnadseffektivt sätt ta in likvid för ett erlägga köpeskillingen.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats i aktieboken. Som tidigare kommunicerats kommer de nya aktierna som emitteras i den riktade nyemissionen inte att vara berättigade till den delutbetalning av den föreslagna vinstutdelning som styrelsen avser föreslå årsstämman och därigenom utbetalas i omedelbar anslutning efter årsstämman i mars 2020 (”Första Delutbetalningen”) om 5,25 kronor per aktie. Vinstutdelning för de nyemitterade aktierna kommer, enligt styrelsens kommunicerade avsikt, att uppgå till 5,25 kr per aktie för tiden efter Första Delutbetalning fram till årsstämman 2021 med kvartalsvis utbetalning om 1,75 kr per aktie. För den praktiska hanteringen av detta kommer de nyemitterade aktierna levereras som interimsaktier (sk. Betalda Tecknade Aktier) vilka inte kommer upptas till handel och omvandlas först till ordinarie aktier och registreras i aktieboken efter den Första Delutbetalningen skett. Sådan omvandling beräknas ske omkring i omedelbar anslutning efter årsstämman 2020, vilken planeras till den 25 mars 2020.

Till följd av efterfrågan från investerare att delta i nyemissionen har säljaren i Transaktionen, SBB, som i förväg åtagit sig att teckna aktier för 33 miljoner kronor, på Bolagets begäran accepterat att inte teckna några aktier i nyemissionen.

Den riktade nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 66 procent (baserat på antalet aktier och röster efter den riktade nyemissionen).

Finansiella, legala och kommersiella rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) agerar finansiell rådgivare och Sole Bookrunner, Wigge & Partners, Svalner, Real Value Management och Amblin som transaktionsrådgivare till Bolaget.