Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) förvärvar en större flerbostadsportfölj i Södertälje

Betalning sker genom dels bankfinansiering, dels en riktad emission till säljarna där emissionskursen har satts till 105 kr/aktien.

Affären genomförs via överlåtelse av bolagen Ivarbo TT AB, Ivarsson Bostäder i Södertälje AB samt Ivarsson Hyresbostäder i Södertälje AB. Bolagen äger i sin tur fem flerbostadsfastigheter i Södertälje.

Samtliga fastigheter är utpräglade flerbostadsfastigheter med mindre inslag av kontor och lokaler. Fastigheterna omfattar en total yta om 62 600 kvm med ett driftnetto om ca 45,7 mkr per år. Antalet lägenheter uppgår till 871 stycken.

Säljarna, familjen Ivarsson, (som efter genomförd affär blir största ägare i Mofast AB) har påbörjat utvecklingen av fastigheterna tillsammans med Södertälje kommun och parterna gör bedömningen att detta kommer tillskapa ytterligare 25 000 kvm BTA inom ramen för den planerade detaljplanen. Detaljplanen väntas antas under 2022.

Förvärvet villkoras av att Mofast erhåller erforderlig finansiering för förvärvet samt att extrastämma i Mofast kallad till den 28 september 2021 fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission, enligt tidigare offentliggjord kallelse.

Anders Ivarsson AB kommer via denna affär att utöka sitt ägande i Mofast och de kommer även fortsättningsvis vara delaktig i förvaltningen av fastigheterna för att skapa en kontinuitet i driften.

-Vi är glada att det blev just Mofast som blev köpare av fastigheterna och vi ser fram emot att fortsätta att utveckla beståndet. Vi ser stor potential i bolaget och i fastigheterna, vilket vi tillsammans med Mofast kommer att arbeta hårt för att synliggöra, säger Tor-Leif Ivarsson Ordförande i Anders Ivarsson AB.

Mofast fastighetsbestånd kommer efter detta förvärv att uppgå till ca 3,4 mdkr, vilket är i linje med bolagets strategiska mål att uppnå ett fastighetsvärde om 5 mdkr inom tre år från beslutet i april 2021.

Tillträdet är planerat till den 14 december 2021.  

-Vi är väldigt nöjda med affären och köpet av en fin fastighetsportfölj i Södertälje. Med detta ökar Mofast andelen bostadsfastigheter i sin portfölj, vilket är i enlighet med bolagets strategiska mål. Den bedömda utvecklingspotentialen bedöms också som god. Mofast kommer efter detta tillträde att ha ett hyresvärde som överstiger 200 mkr per år säger Mofasts VD Mathias Bjerkelius.

Styrelsen

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Denna information är sådan som Mälardalen Omsorgsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-22 08:10 CET.