Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) delårsrapport januari – mars 2021

Pressmeddelande – 28 maj 2021

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) delårsrapport januari – mars 2021

Perioden januari – mars 2021

 • Koncernens hyresintäkter under perioden uppgick till 28,9 (13,8) Mkr.
 • Driftnettot under perioden uppgick till 17,2 (11,8) Mkr.
 • Periodens förvaltningsresultat uppgick till 6,6 (4,2) Mkr.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 4,6 (9,4) Mkr. Minskningen är framförallt en följd av att investeringar tagits utan att någon ny värdering har genomförts under kvartalet.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Bolaget har tillträtt åtta bostadsfastigheter i Stockholmsområdet med en total yta om 8 580 kvm. Under Q1 har renovering och utveckling i tre av fastigheterna påbörjats. Renoveringen omfattar totalt 78 lägenheter varav 25 nya lägenheter produceras i fastigheterna. Lägenheterna kommer att hyras ut löpande i takt med att de färdigställs. Detta kommer löpande att höja intäkterna och därmed driftnettot i portföljen.
 • Arbetet med den ambitiösa underhålls- och investeringsplanen för portföljen som förvärvades från SBB för drygt ett år sedan fortskrider med förväntad värdeökning och förädling som följd. Bland annat har nya värmesystem tagits i drift under Q1 i två av portföljens större fastigheter (Lästen 10 och Särnabyn). Detta kommer att påverka driftnettot för fastigheterna positivt, primärt tack vare sänkta taxebundna kostnader.
 • Omförhandlingar pågår i fyra fastigheter till följd av uppsägningar för omförhandling från hyresgäster. Bolaget har god förhoppning om att nya avtal tecknas redan under Q2 2021. Avtalen omfattar 3 200 kvm. 
 • Arbetet med att samordna ekonomifunktionen i koncernen har påbörjats och kommer slutföras under Q2 2021. Bolaget har en interim ekonomichef som ansvarar för samordningen och implementeringen.
 • Förvaltningsresultat för Q1 landar på 6,6 Mkr vilket är 35% högre än samma period förra året.
 • Inga värderingar har genomförts i portföljen under kvartalet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Vid stämman den 29 april har en delvis ny styrelse valts in i bolaget och följande personer ingår nu i styrelsen; Jonas Blomquist (Ordförande), Eric Fischbein, Anders Ilstam, Dan Törnsten och Dan Mangell.
 • Styrelsen har tagit beslut att ansöka om ett listbyte för Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North. Bolaget gör bedömningen att man uppfyller alla väsentliga formkrav för bytet. Ambitionen är att listbytet görs i slutet av Q3 2021.

VD-kommentar

Vi summerar ett intensivt kvartal med många positiva händelser. I samband med förvärvet av 8 bostadsfastigheter som tillträddes i januari har bolaget fått en ny huvudägare via Celon AB och tillsatt Mathias Bjerkelius som heltidsanställd VD.

Efter kvartalets utgång har en delvis ny styrelse tillträtt i och med inval av Jonas Blomquist, Eric Fischbein och Anders Ilstam. De nytillträdda ledamöterna tillsammans med de omvalda skapar en bra dynamik och kunskap till gagn för bolagets resa framåt.

Bolaget har även kommunicerat nya strategiska mål som ska leda oss in i vår fortsatta utveckling. Målen är tillväxt via förvärv- och utveckling av den befintliga portföljen, organisatorisk utveckling samt kostnadskontroll.

Arbetet med implementeringen av beslutad strategi har tagit sin början med fokus under kvartalet på att hitta en långsiktig och billigare finansieringslösning, att bygga upp en egen förvaltningsorganisation, centralisera ekonomifunktionen samt att inventera och minska de centrala administrationskostnaderna.

Styrelsen har efter kvartalets utgång beslutat om att ansöka om ett listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North. Bolaget gör bedömningen att man uppfyller alla väsentliga formkraven för bytet. Beslutet är ett led i att synliggöra bolaget, bredda ägarkretsen och göra det mer publikt.

Utvecklingspotential

Arbetet med utvecklingen av den förvärvade bostadsportföljen har påbörjats. Arbetet innefattar totalrenoveringar av fastigheterna. Många av lägenheterna i fastigheterna har tomställts inför renoveringen och kommer hyras ut till marknadsmässiga hyror efter färdigställandet vilket kommer påverka driftnettot positivt.

Arbetet med att tt identifiera ytterligare utvecklingsmöjligheter i portföljen har också påbörjats. I en första genomgång har cirka 10 projekt identifierats. Bolaget kommer löpande redovisa potentialen och värdet av dessa.

 

Kvartalsrapporten finns tillgänglig på Mofast hemsida;

www.mofastab.se

 

Denna information är sådan som Mälardalen Omsorgsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-28 08:30 CET.