Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) bemyndigar styrelsen att ge ut fler aktier och har beslutat att byta namn till Mofast AB (publ)

Styrelsens emissionsbemyndigande får nyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock som längst fram till nästa årsstämma (planerad i april 2022). Emissionen kan ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna men ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt emitteras på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen äger rätt att bestämma övriga villkor för emissionerna. Emissionerna kan förenas med bestämmelse om apport, kvittning och/eller med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Beslutet möjliggör framförallt för Bolaget att helt eller delvis finansiera framtida fastighetsförvärv genom att emittera aktier som betalning.

Namnbytet är avhängigt Bolagsverkets registrering, men för att säkerställa möjligheten till namnbytet har bolaget redan registrerat Mofast som särskilt företagsnamn i koncernen.

28 september 2021

Styrelsen

Mälardalens Omsorgsfastigheter AB (publ)