Kraftig vinstökning i Mofast AB (publ)

Perioden januari-september

• Koncernens hyresintäkter uppgick till 83,1 (61,8) miljoner kronor, en ökning med 35 procent

• Driftnettot uppgick till 54,5 (43,8) miljoner kronor, en ökning med 24 procent

• Förvaltningsresultatet uppgick till 16,4 (15,4) miljoner kronor, en ökning med 6,3 procent

• Resultat före skatt uppgick till 184,3 (57,8) miljoner kronor, en ökning med 219 procent (inkluderar ökning av fastighetsvärdet)

Väsentliga händelser under perioden

• Renovering av bostadsfastigheter och produktion av nya lägenheter i det befintliga beståndet. Innan årsslutet kommer cirka 22 procent av bostadsbeståndet att ha renoverats

• Under kvartalet har Mofast analyserat den befintliga portföljen och identifierat cirka 19 000 kvm BTA byggrätter, motsvarande en ökning av den totala portföljen med 23 procent.

• Stämman har bemyndigat styrelsen att emittera ytterligare aktier, vilka kan användas vid kommande förvärv

• Ändring av bolagets namn till Mofast AB (publ)

• Lansering av ny logotype och hemsida

VD kommenterar

”Det tredje kvartalet innebar ett fortsatt högt tempo för Mofast, där färdigställandet av nya lägenheter, standardhöjande åtgärder, identifiering av nya värdeskapande möjligheter i byggrättsportföljen, tillsammans med byte av namn och lansering av ny hemsida utgjort några av händelserna.

Ett kvitto på att vårt aktiva arbete med portföljen ger resultat är att marknadsvärdet för Mofasts fastigheter vid utgången av tredje kvartalet uppgick till cirka 2,1 miljarder kronor, en ökning med 105 miljoner kronor, vilket även slår igenom på resultatet.

Förändringen och utvecklingen av Mofast fortsätter således i hög takt och med det arbete som gjorts och som vi planerar framöver anser jag att vi har goda förutsättningar att skapa fortsatt långsiktigt värde till våra aktieägare samtidigt som vi erbjuder våra hyresgäster en fin service.”