Kommuniké från ordinarie bolagsstämma

Vid bolagsstämma den 6 april 2020 i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) (”Bolaget”) fattades följande beslut:

  • Stämman beslutade fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2019 intagna resultat- och balansräkningarna.  
     
  • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades att:

Av tillgängliga utdelningsbara medel om 196 302 450 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om total 41 212 500 kronor, genom utbetalning vid fyra tillfällen innan nästa årsstämma. Den första utdelningen att ske till ett belopp om 5,25 kronor per aktie, med avstämningsdag den 8 april 2020. Det noteras att de utestående BTA i Bolaget inte är berättigade till denna första utdelning, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats.

Den första utdelningen utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 15 april 2020. 

De nästkommande tre utdelningarna avses att ske kvartalsvis fram till tiden för nästa årsstämma, med utbetalning om ett belopp om 1,75 kronor per aktie och tillfälle. Beslutades att bemyndiga styrelsen att fastställa respektive avstämnings- och utbetalningsdag för sådana kvartalsvisa utdelningar fram till nästa årsstämma.

  • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2019.
  • Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1 100 000 kronor, att fördelas med 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till envar av de ordinarie ledamöterna.
  • Stämman beslutade att välja Peter Bredelius, Eric Fischbein och Mats Brage, genom omval, och Dan Törnsten, genom nyval, till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma. Det noterades att Josephine Björkman har avböjt omval.