Kommuniké från extra bolagsstämma i Mofast AB (Publ) den 23 november 2022

Vid Mofast AB (Publ):s extra bolagsstämma den 23 november 2022 beslutade bolagsstämman bland annat följande.

Godkännande av beslut om riktad emission av aktier mot betalning genom kvittning

Stämman beslutade om att godkänna styrelsens beslut om en riktad kvittningsemission av högst 6 035 231 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 6 035 231 SEK vid fullt utnyttjande.

Teckningskursen för aktierna är 44,95 SEK per aktie och betalas genom kvittning av fordran som de teckningsberättigade har gentemot bolaget. Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för en aktie i Bolaget på Spotlight Stock Market under de tio (10) senaste handelsdagarna före den 25 oktober 2022.

Rätt att teckna aktierna tillkommer Anders Ivarsson Aktiebolag och RPlim Fastighets AB anledning av förevarandes fordringar gentemot bolaget, med sammanlagt belopp om 271 283 692 SEK, varvid aktieägarnas fordringar kvittas mot teckningslikviden i emissionen som betalning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Aktieägaren Anders Ivarsson Aktiebolag avstod från att delta i beslutet vid stämman. Beslutet fattades av övriga närvarande aktieägare med enhällighet.

Godkännande av beslut om företrädesemission av aktier

Stämman beslutade om att godkänna styrelsens beslut om en företrädesemission till bolagets av högst 562 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 562 000 SEK vid fullt utnyttjande.

Teckningskursen för aktierna är 44,95 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för en aktie i Bolaget på Spotlight Stock Market under de tio (10) senaste handelsdagarna före den 25 oktober 2022. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 25 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,4 MSEK.

Innehav av en (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 30 november 2022 berättigar till en (1) teckningsrätt, varvid tjugoen (21) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 2 december 2022 till och med den 15 december 2022. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 2 december 2022 till och med den 15 december 2022, varvid betalning ska erläggas kontant senast två bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.mofast.se.

Beslutet fattades enhälligt av samtliga närvarande aktieägare på stämman.

* * * * * * *

Stockholm den 23 november 2022

Mofast AB (Publ)

Styrelsen