Kommuniké från extra bolagsstämma i Mofast AB (Publ) den 22 februari 2024

Vid extra bolagsstämma i Mofast AB (Publ) den 22 februari 2024 beslutades om ändring av bolagsordningen och om efterföljande godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen på så sätt att aktiekapitalet ska vara lägst 36 500 000 kronor och högst 146 000 000 kronor, samt att antalet aktier ska vara lägst 36 500 000 och högst 146 000 000.

Bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 22 januari 2024 om nyemission av högst 18 399 240 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, varigenom aktiekapitalet kan öka med högst 18 399 240 kronor. Teckningskursen uppgår till 8,15 kronor för varje ny aktie. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de som är registrerade som aktieägare i bolaget på avstämningsdagen den 7 mars 2024. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 11 mars 2024 till och med den 25 mars 2024. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period. För mer information om styrelsens beslut, se bolagets pressmeddelande publicerat den 22 januari 2024.

Stockholm 22 februari 2024
Mofast AB (Publ)