Kommuniké från extra bolagsstämma den 20 augusti 2019 i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Vid extra bolagsstämma den 20 augusti 2019 i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) fattades följande beslut:

  • Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning varigenom gränserna för antalet styrelseledamöter ändrades till lägst fyra (4) och högst tio (10).
  • Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter för tiden fram till ordinarie årsstämma.
  • Stämman beslutade att välja Peter Bredelius, Eric Fischbein, Mats Brage och Josephine Björkman till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till ordinarie årsstämma. Det noterades att Patrick Forslund efter egen begäran avgick som styrelseledamot.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Bülow, VD
Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)
post@mofastab.se

För mer information om Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ), vänligen se; https://www.mofastab.se/.

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding är ett fastighetsbolag. Idag äger och förvaltar bolaget över ett flertal samhällsfastigheter. Fastigheterna hyrs ut och används huvudsakligen som LSS-boenden, boenden anpassade för funktionshindrade personer. Övriga boenden består av vårdcentraler, samt förskolor. Kunderna består av statliga aktörer, samt kommun och landsting, runtom den svenska hemmamarknaden. Huvudkontoret ligger i Stockholm.