Kommuniké från extra bolagsstämma den 16 december 2020 i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) (”Bolaget”) har hållit extra bolagsstämma onsdagen den 16 december 2020. Mot bakgrund av risken för smittspridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster, genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. På den extra bolagsstämman fattades följande beslut:

  • i enlighet med styrelsens förslag, att välja Dan Mangell till ny styrelseledamot i Bolaget.
  • i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen till att besluta om riktad nyemission om högst 1 700 000 aktier. Styrelsens beslut om nyemission med stöd av bemyndignadet kommer att ske i syfte att möjliggöra den transaktion med Celon Förvaltning AB som Bolaget tidigare kommunicerat (”Transaktionen”).

I och med stämmobeslutet är ett av de två villkoren för Transaktionen uppfyllt. Bolaget avser därmed uppta lånefinansiering på villkor som är godtagbara för Bolaget, vartefter finansieringsvillkoret för Transaktionen är uppfyllt, och tillträde i Transaktionen kan genomföras.