Kommuniké från bolagsstämma den 29 april 2021 i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

  • Stämman beslutade fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2020 intagna resultat- och balansräkningarna.  
     
  • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades att:

Utdelning ska ske med ett belopp om totalt 30 231 424 kronor, 4 kronor per utestående aktie, genom utbetalning vid två tillfällen innan nästa årsstämma. Den första utdelningen ska ske till ett belopp om 2 kronor per aktie den 1 juli 2021, med avstämningsdag den 28 juni 2021. Den nästkommande utdelningen ska ske till ett belopp om 2 kronor per aktie den 4 januari 2022, med avstämningsdag den 29 december 2021.

  • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2020.
  • Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 450 000 kronor, att fördelas med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor till envar av de ordinarie ledamöterna. Beslutades även att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd faktura.
  • Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter, och valde Dan Törnsten och Dan Mangell, genom omval, och Eric Fischbein och Anders Ilstam, genom nyval, till ordinarie styrelseledamöter, samt Jonas Blomquist, genom nyval, som styrelsens ordförande, för tiden fram till nästa årsstämma. Beslutades även att välja Ernst & Young till revisorsbolag och Ernst & Young har anmält Jonas Bergström som huvudansvarig revisor, för tiden fram till nästa årsstämma. 
  • Stämman beslutade att anta ny bolagsordning, innebärande i huvudsak att aktierna och aktiekapitalets gränser justeras så att antalet aktier i Bolaget ska uppgå till lägst 7 500 000 och högst 30 000 000 och aktiekapitalet i Bolaget ska vara lägst 7 500 000 kronor och högst 30 000 000 kronor.
  • Stämman beslutade att bemyndiga Bolagets styrelse att besluta om nyemission under ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma i Bolaget, om högst sammanlagt tjugo (20) procent av Bolagets aktiekapital vid tidpunkten för utnyttjandet av bemyndigandet. Emission ska ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Emission ska kunna förenas med bestämmelse om apport, kvittning och/eller med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Aktierna ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitteras på marknadsmässiga villkor. Styrelsen bemyndigades att bestämma övriga villkor för emissionen.
  • I enlighet med aktieägaren Anders Ivarsson ABs (”Ivarsson”) förslag beslutade stämman om en riktad nyemission av högst 300 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet (vid fullt utnyttjande) om 300 000 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, det helägda dotterbolaget Mälardalens Omsorgsfastigheter Invest AB, org. nr 559153-7781 (”Dotterbolaget”), med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och styrelsen i Bolaget och dess koncern. På efterföljande styrelsemöte har det beslutats att verkställa stämmans beslut och tilldela teckningsoptionerna vederlagsfritt till Dotterbolaget.