Kommuniké från årsstämma den 19 maj 2022 i Mofast AB (Publ)

  • Stämman beslutade fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2021 intagna resultat- och balansräkningarna.
  • Stämman röstade mot förslag om utdelning, således beslutades att den upparbetade vinsten enligt den fastställa balansräkningen kvarstår i bolaget.

Detta är ingen förändring i Mofasts långsiktiga utdelningspolicy, utan påverkar endast årets utdelning. Det stärker ytterligare bolagets likviditet under det kommande årets och jag ser det som en signal från ägarna att man hoppas på bra löpläge framgent“, kommenterar Jonas Blomquist, styrelsens ordförande.

  • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2021. Eric Fischbein och Mathias Bjerkelius beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter för perioden den 1 januari 2021 fram till den 8 november 2021.
  • Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 550 000 kronor, att fördelas med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor till envar av de ordinarie ledamöterna. Beslutades även att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd faktura.
  • Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter, och valde Jonas Blomqvist, Dan Törnsten, Dan Magnell och Anders Ilstam genom omval och Malcolm Lidbeck genom nyval till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Det beslutades om omval av Jonas Blomquist som styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma. Beslutades även att välja Ernst & Young till revisorsbolag och Ernst & Young har anmält Jonas Bergström som huvudansvarig revisor, för tiden fram till nästa årsstämma.
  • Stämman beslutade att bemyndiga bolagets styrelse att besluta om nyemission under ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma i bolaget, om högst sammanlagt 10 000 000 aktier i bolaget. Emission ska ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Emission ska kunna förenas med bestämmelse om apport, kvittning och/eller med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Aktierna ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitteras på marknadsmässiga villkor. Styrelsen bemyndigades att bestämma övriga villkor för emissionen.
  • I enlighet med aktieägaren Anders Ivarsson AB:s förslag beslutade stämman om en riktad nyemission av högst 35 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet (vid fullt utnyttjande) om 35 000 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, det helägda dotterbolaget Mofast Invest AB, org.nr 559153-7781, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och styrelsen i bolaget. Vidare beslutade stämman, i enlighet med Anders Ivarsson AB:s förslag, att överlåta totalt 35 000 teckningsoptioner från Mofast Invest AB till Per Gebenius och Malcolm Lidbeck. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Värdet har preliminärt beräknats till 2 kronor 84 öre per option baserat på en aktiekurs om 89 kronor 80 öre, en teckningskurs om 103 kronor 20 öre, en löptid om 1 år, en riskfri ränta om 0,40 procent samt en volatilitet om 20 procent.