kommuniké från årsstämma 2024 i Mofast AB (Publ)

Vid Mofasts årsstämma den 14 maj 2024 fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2023 intagna resultat- och balansräkningarna.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag som tillstyrkts av revisorn, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Styrelse

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2023.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter, och genom omval valdes Jonas Blomqvist, Malcolm Lidbeck, Tor-Leif Ivarsson och Magnus Malm till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om omval av Jonas Blomqvist som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsearvode

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 550 000 kronor, att fördelas med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till respektive ordinarie styrelseledamot.

Revisor

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att välja Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag med Jonas Bergström som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade därtill att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner i Bolaget enligt följande villkor.

Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma. Emissionsbeslutet ska ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Aktierna ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitteras på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner får inte överstiga 20 procent av Bolagets aktiekapital vid tidpunkten för det första utnyttjandet av bemyndigandet.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Om Mofast AB (Publ)

Mofast är ett fastighetsbolag med säte i Stockholm som äger, utvecklar och förvaltar samhälls- och bostadsfastigheter i Sverige. Bolagets kunder inkluderar privata omsorgsbolag, kommuner, landsting, myndigheter och privatpersoner. Fastighetsbeståndet är beläget i Sverige med fokus på attraktiva tillväxtregioner. Genom att utveckla befintliga fastigheter och projekt skapar Mofast mervärde i form av högre intäkter och ytterligare uthyrbar yta. Mofasts övergripande mål är att generera långsiktig och stabil riskjusterad avkastning genom välbelägna objekt med begränsade vakanser.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Blomquist, styrelseordförande

+46 70 484 85 58