Kommuniké från årsstämma 2023 i Mofast AB (Publ)

Vid Mofasts årsstämma den 10 maj 2023 fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2022 intagna resultat- och balansräkningarna.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Styrelse

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2022.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter, och valde Jonas Blomqvist, Anders Ilstam och Malcolm Lidbeck genom omval samt Tor-Leif Ivarsson och Magnus Malm genom nyval till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Det beslutades om omval av Jonas Blomquist som styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma.

Styrelsearvode

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 650 000 kronor, att fördelas med
250 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till envar av de ordinarie ledamöterna.

Revisor

Beslutades även att välja Ernst & Young som revisor med Jonas Bergström som huvudansvarig revisor för tiden fram till nästa årsstämma.

Beslutades även att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd faktura.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner i bolaget i den utsträckning som tillåts enligt gällande bolagsordning eller enligt annan bolagsordning som aktieägarna antar med erforderlig majoritet under perioden fram till nästa årsstämma. I övrigt gäller följande villkor.

  1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma.
  2. Emissionsbeslutet ska ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna.
  3. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.
  4. Aktierna ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitteras på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen.
  5. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme såvitt avser finansiering av bolagets verksamhet, investeringar, förvärv eller kapitalanskaffningar.

Om Mofast

Mofast äger, utvecklar och förvaltar fastigheter inom segmenten samhällsfastigheter och bostadsfastigheter på den svenska fastighetsmarknaden. Kunderna är privata omsorgsbolag, kommuner, landsting, myndigheter och privata hyresgäster. Genom aktiv förvaltning och utveckling av fastighetsbeståndet skapar vi värde och stabilitet för våra aktieägare, hyresgäster, medarbetare och leverantörer. Den 31 december 2022 bestod Mofasts fastighetsportfölj av 84 fastigheter med ett samlat fastighetsvärde om cirka 3,8 miljarder kronor.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Blomquist, styrelseordförande

+46 70 484 85 58