Kallelse till extra bolagsstämma i Mofast AB (Publ) den 22 februari 2024

Aktieägarna i Mofast AB (Publ), org.nr 559124-6052, (“Bolaget“) kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 februari 2024 klockan 10:00 i Wigge & Partners Advokat KB:s lokaler på Birger Jarlsgatan 25 i Stockholm. Inpassering och registrering till stämman börjar klockan 09:45.

Rätt till deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 14 februari 2024,
 • dels anmäla sig till stämman senast den 19 februari 2024 enligt anvisningarna nedan.

Anmälan ska ske skriftligen via e-post till post@mofastab.se eller per post till Mofast AB (Publ), “Extra bolagsstämma”, Drottninggatan 104, 111 60 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och antal eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 14 februari 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 16 februari 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om det inte anges en längre giltighetstid (högst fem år). Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Kopia av fullmakt samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till Bolaget på ovan angivna postadress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.mofastab.se.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om ändring av bolagsordningen
 8. Beslut om efterföljande godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
 9. Stämmans avslutade

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att advokat Henrik Fritz, Wigge & Partners Advokat KB, väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagstämman fattar beslut om att anta en ny bolagsordning i enlighet med nedan för att möjliggöra framtida nyemissioner i Bolaget.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet ska vara lägst 7 500 000 kronor och högst 30 000 000 kronor. § 4 AktiekapitalAktiekapitalet ska vara lägst 36 500 000 kronor och högst 146 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktierAntalet aktier ska uppgå till lägst 7 500 000 och högst 30 000 000. § 5 Antal aktierAntalet aktier ska uppgå till lägst 36 500 000 och högst 146 000 000.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Beslutet är vidare villkorat av att stämman även har fattat beslut om efterföljande godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier i enlighet med punkt 8.

Beslut om efterföljande godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 22 januari 2024 om företrädesemission av högst 18 399 240 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 18 399 240 kronor. För företrädesemissionen ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de som är registrerade som aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen den 7 mars 2024.
 1. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhåller aktieägaren en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.
 1. Om inte samtliga aktier tecknats med teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter enligt följande.
  1. I första hand ska tilldelning ske till dem som anmält sig för teckning och tecknat aktier med teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  2. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som anges i respektive teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  3. I tredje hand ska tilldelning ske till Anders Ivarsson Aktiebolag inom ramen för det garantiåtagande som Anders Ivarsson Aktiebolag undertecknat.
 1. Teckningskursen ska uppgå till 8,15 kronor per ny aktie. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
 1. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 11 mars 2024 till och med den 25 mars 2024. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under samma period. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast den tredje bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning.
 1. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Beslut enligt punkt 8 är villkorat av att bolagsstämman även fattat beslut i enlighet med punkt 7 avseende ändring av bolagsordningen.

Dispens från budplikt

Anders Ivarsson Aktiebolag, som per dagen för denna kallelse innehar cirka 42,1 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, har ingått ett tecknings- och garantiåtagande i samband med den nu aktuella företrädesemissionen.

Om företrädesemissionen inte fulltecknas med eller utan stöd av teckningsrätter kan Anders Ivarsson Aktiebolag efter företrädesemissionen, till följd av ingått tecknings- och garantiåtagande, komma att öka sin andel av aktier och röster i Bolaget till cirka 65,3 procent.

Aktiemarknadsnämnden har beviljat Anders Ivarsson Aktiebolag dispens från den budplikt som skulle kunna uppkomma till följd av att Anders Ivarsson Aktiebolag infriar sitt garantiåtagande genom att, utöver sin pro rata-andel, teckna aktier i företrädesemissionen. Dispensen är villkorad av att aktieägarna inför bolagsstämman informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Anders Ivarsson Aktiebolag som högst kan få genom att teckna aktier utöver sin pro rata-andel enligt garantiåtagandet, samt att bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Anders Ivarsson Aktiebolag.

Handlingar

Fullständiga förslag och övriga erforderliga handlingar kommer senast den 1 februari 2024 att finnas tillgängliga på Bolagets huvudkontor samt på Bolagets webbplats, www.mofastab.se. Kopior av dessa handlingar liksom kallelsen kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på stämman.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid bolagsstämman i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg är välkomna att göra det via post till Mofast AB (Publ), “Extra bolagsstämma”, Drottninggatan 104, 111 60 Stockholm eller med e-post till post@mofastab.se.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till Euroclear Sweden AB:s webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * * *

Stockholm i januari 2024

Mofast AB (Publ)

Styrelsen