Kallelse till extra bolagsstämma i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Mot bakgrund av risken för smittspridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster kommer extra bolagsstämman genomföras, med stöd av tillfälliga lagregler, genom förhandsröstning (poströstning). Detta innebär att inga aktieägare kommer att delta på extra bolagsstämman personligen eller genom ombud. Istället kan aktieägare delta i extra bolagsstämman genom att poströsta enligt instruktionerna nedan.

Rätt att deltaga och anmälan

  • Rätt att deltaga har den som dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 september 2021; och
  • dels har anmält sitt deltagande på stämman till Bolaget genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den 27 september 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga på stämman, genom förvaltarens omsorg inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd av förvaltaren per den 22 september 2021, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Inregistreringen kan vara tillfällig.

Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska till poströstningsformuläret bifogas skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda.

Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska det bifogas en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten.

Blankett för fullmakt finns att hämta på Bolagets hemsida, https://www.mofastab.se/, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär det och som uppger sin postadress.

Poströstning

Bolagets styrelse har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Formuläret för poströstning finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.mofastab.se. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning kan skickas med post till Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ), Drottninggatan 104 SE-111 60 Stockholm (märk kuvertet “Poströstning extra bolagsstämma 2021”) eller med e-post till post@mofastab.se. Komplett formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 27 september 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 7 557 856 aktier, varvid varje aktie har en röst. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast den 18 september 2021 på adress Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ), Drottninggatan 104 SE-111 60 Stockholm (märk kuvertet “Poströstning extra bolagsstämma 2021”) eller med e-post till post@mofastab.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats www.mofastab.se och hos bolaget, senast den 23 september 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgivit sin adress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en (1) eller två (2) justerare.

5. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

6. Beslut om ändring av företagsnamn till Mofast AB (publ) samt följdenligt beslut om att ändra bolagsordningen.

7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission till ett maximalt antal aktier inom ramen för bolagsordningens maximala antal (beräknat till 20 630 573 st aktier beaktat dels tidigare bemyndigande, dels tidigare beslut avseende emission av teckningsoptioner).

8. Stämman avslutas.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (ärende 1)

Styrelsen föreslår i första hand att styrelsens ordförande Jonas Blomquist väljs till ordförande vid stämman, och vid dennes förhinder; att ledamoten Dan Törnsten väljs till ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (ärende 2)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna röster, kontrollerade av justeringspersonerna.

Val av en eller två personer att justera protokollet (ärende 4)

Styrelsen föreslår att Eric Fischbein och Dan Mangell väljs till justeringsmän, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, annan person som föreslås av Bolagets styrelse. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslut om ändring av bolagets företagsnamn samt följdändring av bolagsordningen (ärende 6)

Styrelsen föreslår att bolagets företagsnamn ändras till Mofast AB (publ).

Styrelsen föreslår att extrastämman beslutar om att ändra Bolagets bolagsordning, huvudsakligen i enlighet med följande.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Mofast AB (publ). Bolaget är publikt.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås befullmäktigas att besluta om eventuella korrigeringar som erfordras för registrering av beslutet.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (ärende 7)

Styrelsen föreslår att extrastämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission i Bolaget i enlighet med följande villkor:

1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2022.

2. Emission får ske upp till den maximala gränsen för antalet aktier och aktiekapital enligt per idag gällande bolagsordning, vilket beräknas motsvara 20 630 573 st aktier.

3. Emission ska ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna.

4. Emission ska kunna förenas med bestämmelse om apport, kvittning och/eller med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

5. Aktierna ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitteras på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen.

6. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om sådana mindre justeringar i extra bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Beslut av stämman i enlighet med detta förslag är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Syfte

Syftet med ovan bemyndigande och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella framtida fastighetsinvesteringar och/eller förvärv av fastighetsbolag/-rörelse genom att emittera aktier som likvid i samband med avtal om förvärv alternativt att anskaffa kapital till sådana investeringar och/eller förvärv.

På årsstämman 2021 beslutades att medge styrelsen att genomföra emissioner upp till 9 069 427 av då gällande antalet aktier i Bolaget. Antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman är de samma som idag, 7 557 856 st, vilket möjliggjorde en ökning med ytterligare 1 511 571 st aktier till ett totalt antal om 9 069 427 st. Dessa aktier har nu i princip nyttjats för kommande affärer och styrelsen bedömer att ett utrymme behövs föra att emittera ytterligare aktier för att kunna möjliggöra framtida, eventuellt större, förvärv. Föreslaget beslut medger därmed ytterligare 20 630 573 emitterade aktier.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 6-7 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut och fullmaktsformulär samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på adressen enligt ovan och på Bolagets hemsida, https://www.mofastab.se/, senast tre veckor före bolagsstämman. Kopior på handlingar kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

27 augusti 2021 i Stockholm

Styrelsen

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)