Kallelse till extra bolagsstämma i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman ska

  1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 8 december 2020;
  2. dels anmäla sig till Bolaget senast tisdagen den 2020 genom att avge sin poströst i enlighet med anvisning nedan så att den är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 9 december 2020 på adress Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ), c/o Kvastå AM AB / Stendörren, Strandvägen 5, 114 51 Stockholm, eller genom e-post till post@mofastab.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga på stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd per tisdagen den 8 december 2020, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Poströstning

På grund av rådande omständigheter kring Covid-19 och risken för smittspridning har styrelsen beslutat att genomföra bolagsstämman endast genom poströstning i enlighet med 20 och 22 §§ i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare kan utöva sina rättigheter på bolagsstämman genom att i förväg rösta på de punkter som finns på dagordningen. Aktieägare som avser att delta i bolagsstämman (via poströstning) måste uppge namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress och telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare i samband med sin anmälan genom poströstningsformuläret. Poströstningsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida https://www.mofastab.se/. Det ifyllda och underskrivna poströstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman, och ingen separat anmälan behöver därutöver göras. Observera att ombud även ska skicka in fullmakt, se under rubriken Ombud, m.m.

Ombud m.m.

Sker poströstning med stöd av fullmakt ska fullmakten biläggas poströstningsformuläret. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på Bolagets hemsida, https://www.mofastab.se/, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär det och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 5 850 000 aktier, varvid varje aktie har en röst. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, på extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dess dotterföretags ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän.
  5. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.
  6. Val av styrelse
  7. Beslut om bemyndigande till styrelsen
  8. Stämman avslutas.

Förslag till beslut

Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman (ärende 1)

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Peter Bredelius väljs till ordförande vid stämman.

Val av styrelseledamöter (ärende 6)

Det föreslås nyval av Dan Mangell som styrelseledamot. Noteras att Eric Fischbein sedan tidigare har avgått från styrelsen.

Styrelsen får därefter följande sammansättning: Peter Bredelius (ordförande), Mats Brage och Dan Törnsten samt efter nyval Dan Mangell.

Beslut om bemyndigande till styrelsen (ärende 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om emissionsbemyndigande enligt följande.

Bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett tillfälle fatta beslut om emission av aktier. Emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara riktad till Celon Förvaltning AB, org.nr 556954-3878, och ska kunna förenas med bestämmelse om apport, kvittning och/eller med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Teckningskursen i emissionen ska vara 99,54 kronor per aktie. Den sammanlagda teckningskursen för de aktier som emitteras under bemyndigandet får inte överstiga 170 000 000 kr. Antalet aktier och aktiekapitalet får inte, efter genomförd emission, överstiga bolagsordningens gränser.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Beslut av stämman i enlighet med detta förslag är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut och fullmaktsformulär samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen framgår av kallelsen och kommer hållas tillgängliga på Bolagets hemsida, https://www.mofastab.se/, senast två veckor före bolagsstämman. Kopior på handlingar kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Stockholm i november 2020

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Styrelsen