Kallelse till extra bolagsstämma i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman ska

  1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den lördagen den 18 januari 2020 (OBS eftersom den 18 januari 2020 är en lördag kommer aktieboken att avse förhållandena per fredagen den 17 januari 2020 och aktieägare måste därför vara införd i aktieboken denna dag); och
  2. dels anmäla sitt deltagande vid stämman till Bolaget senast måndag den 20 januari 2020. Anmälan ska ske skriftligt till Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ), c/o Kvalitena AM AB, Strandvägen 5A, 114 51 Stockholm, märkt ”Extra bolagsstämma 2020” eller genom e-post till poat@mofastab.se, med rubrik ”Extra bolagsstämma 2020”. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde uppges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga på stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd per den lördagen den 18 januari 2020 (OBS eftersom den 18 januari 2020 är en lördag kommer aktieboken att avse förhållandena per fredagen den 17 januari 2020 och registreringen behöver därför vara verkställd senast denna dag), vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på Bolagets hemsida, https://www.mofastab.se/, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär det och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 2 000 000 aktier, varvid varje aktie har en röst. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordningen.
  4. Val av en justeringsperson.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Styrelsens förslag om att anta ny bolagsordning för bolaget.
  7. Beslut om bemyndigande till styrelsen
  8. Stämman avslutas.

Förslag till beslut

Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman (ärende 1)

Styrelsen föreslår att Peter Bredelius väljs till ordförande vid extra bolagsstämman.

Styrelsens förslag till ny bolagsordning (ärende 6)

Styrelsen föreslår att Bolaget på den extra bolagsstämman antar en ny bolagsordning varigenom bl.a. gränserna för aktiekapital och antalet aktier ökas.

Beslut om bemyndigande till styrelsen (ärende 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om riktad nyemission i enlighet med styrelsens förslag.

 

Fullständiga förslag till beslut och fullmaktsformulär samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på adressen enligt ovan och på Bolagets hemsida, https://www.mofastab.se/, senast två veckor före extra bolagsstämman. Kopior på handlingar kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

23 december 2019 i Stockholm

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Styrelsen