Kallelse till årsstämma i Mofast AB (Publ) den 10 maj 2023

Aktieägarna i Mofast AB (Publ), org.nr 559124-6052, (“Bolaget“) kallas härmed till årsstämma den 10 maj 2023 klockan 11:00 i Wigge & Partners Advokat KB:s lokaler på Birger Jarlsgatan 25 i Stockholm. Inregistrering till stämman sker från klockan 10:30.

Rätt till deltagande och anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 2 maj 2023,
 • dels anmäla sig till stämman senast den 4 maj 2023 enligt anvisningarna nedan.

Anmälan ska ske skriftligen via e-post till post@mofastab.se eller per post till Mofast AB (Publ), “Årsstämma”, Drottninggatan 104, 111 60 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och antal eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per den 2 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 4 maj 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om det inte anges en längre giltighetstid (högst fem år). Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.mofastab.se.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid bolagsstämman i enlighet med 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg är välkomna att göra det via post till Mofast AB (Publ), “Årsstämma”, Drottninggatan 104, 111 60 Stockholm eller med e-post till post@mofastab.se.

Handlingar

Fullständiga förslag och övriga handlingar som krävs enligt aktiebolagslagen kommer senast den 19 april 2023 att finnas tillgängliga på Bolagets huvudkontor samt på Bolagets webbplats, www.mofastab.se. Kopior av dessa handlingar liksom kallelsen kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer att framläggas på stämman.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 18 399 240. Samtliga aktier är av samma slag. Bolaget innehar inga egna aktier vid tidpunkten för denna kallelse.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas, se: https://euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om
  1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
 10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisionsbolag eller revisor och eventuella revisorssuppleanter
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
 12. Stämmans avslutade

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Föreslås att advokat Jonas Blomquist väljs till ordförande vid stämman.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 5)

Föreslås att två justeringspersoner utses, och att Malcolm Lidbeck och Per Gebenius väljs, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, annan person som föreslås av Bolagets styrelse.

Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8.b)

Föreslås att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9)

Föreslås att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 750 000 kronor (550 000 kronor), att fördelas med 250 000 kronor (250 000) till styrelsens ordförande och 100 000 kronor (75 000 kronor) till respektive ordinarie styrelseledamot.

Föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisionsbolag eller revisor och eventuella revisorssuppleanter (punkt 10)

Föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter, utan suppleanter.

Jonas Blomqvist, Anders Ilstam och Malcolm Lidbeck föreslås till omval som ledamöter. Tor-Leif Ivarsson och Magnus Malm föreslås till nyval som ledamöter. Jonas Blomquist föreslås till omval som styrelseordförande.

Föreslås nyval av Jonas Bergström som huvudansvarig revisor vid det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag för tiden fram till nästa årsstämma.

Presentation av föreslagna styrelseledamöter

Tor-Leif Ivarsson. Född 1956.

Utbildning: Ekonom.

Arbetslivserfarenhet: Delägare samt styrelseordförande i Anders Ivarsson Aktiebolag.

Magnus Malm. Född 1964.

Utbildning: Ekonom.

Arbetslivserfarenhet: Grundare och VD till Magnentus-koncernen. Styrelseordförande i Nordic Exhibitions & Events AB och Happy Moments Norrköping AB. Styrelseledamot i bland annat Svolder Aktiebolag, School Parrot AB, Norrköping Citysamverkan Ekonomisk förening,                           
Ostia Fastighetsutveckling i Norrköping AB samt Danske Banks lokalstyrelse i Norrköping.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner i Bolaget i den utsträckning som tillåts enligt gällande bolagsordning eller enligt annan bolagsordning som aktieägarna antar med erforderlig majoritet under perioden fram till nästa årsstämma. I övrigt gäller följande villkor.

 1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma.
 2. Emissionsbeslutet ska ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna.
 3. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.
 4. Aktierna ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitteras på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen.
 5. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Beslut av stämman i enlighet med detta förslag är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Bemyndigandets syfte

Syftet med styrelsens förslag är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme såvitt avser finansiering av bolagets verksamhet, investeringar, förvärv eller kapitalanskaffningar.

* * * * * * *

Stockholm i april 2023

Mofast AB (Publ)

Styrelsen