Halvårsrapport Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

MÄLARDALENS OMSORGSFASTIGHETER HOLDING AB (PUBL) I KORTHET

Mälardalens Omsorgsfastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar en samhällsfastighetsportfölj i Sverige. Portföljen omfattar idag ca 75 700 kvadratmeter, fördelat på 67 fastigheter. Huvudvikten av fastigheterna är så kallade LSS-boenden och detta undersegment av samhällsfastigheter präglas av ett stort underliggande behov i kombination med en brist på platser för patienter som behöver vård och omsorg.

Bolagets VD är Mattias Bülow och bolaget förvaltas av Kvastå AM AB samt Real Value Management Nordic AB.

APRIL – JUNI 2020 

 • Koncernens hyresintäkter under perioden uppgick till 24,1 (0,0) miljoner kronor.
 • Driftnettot under perioden uppgick till 17,2 (0,0) miljoner kronor.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 23,5 (0,0) miljoner kronor.

JANUARI – JUNI 2020 

 • Koncernens hyresintäkter under perioden uppgick till 37,9 (0,0) miljoner kronor.
 • Driftnettot under perioden uppgick till 29,1 (0,0) miljoner kronor.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 33,0 (0,0) miljoner kronor.

VD-KOMMENTAR

Koncernens resultat och verksamhet har utvecklats enligt plan och bedrivs i beslutad inriktning.

Covid-19 har endast haft en begränsad påverkan på bolaget så långt, i skrivande stund har en rabatt medgivits om cirka 11 000 kr till en kommersiell hyresgäst inom beståndet. Ledning och styrelse följer noggrant utvecklingen framåt avseende Covid-19.  

Påverkan kan komma att ske på periodens resultat med anledning av att kvartalsrapporten tagits fram med stöd av preliminär proforma för förvärvad portfölj från SBB vilken tillträtts 2020-03-03. Slutlig avräkning från förvärvet från SBB kommer att slutföras under Q3 och i enlighet med tecknat avtal skall parterna fastslå slutlig proforma samt köpeskillingsberäkning innebärande att detta kan ge avvikelser mot presenterad period 2020-01-01 till och med 2020-06-30.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Utestående BTA från nyemissionen har under periodens utgång konverterats till aktier innebärande att det totala antalet aktier med rätt till utdelning utökats från 2 000 000 aktier till 5 850 000 aktier.
 • Till samarbetspartner för ekonomisk struktur och erforderligt fastighetssystem har MoFast valt PrimeQ och systemet Vitec i syfte att understödja och effektivisera bolagets ekonomistyrning.
 • Under perioden har bolaget genomfört två hyresförhandlingar i ursprunglig portfölj med nya avtalsvillkor som följd. Genomsnittlig hyreshöjning uppgår till 26 %.
 • Under perioden har bolaget genomfört en hyresförhandling ifrån SBB förvärvad portfölj med nya avtalsvillkor som följd. Genomsnittlig hyreshöjning uppgår till 9 %.
 • Bolaget har under perioden inom den av SBB förvärvade portföljen genomfört en uthyrning av 275 kvm mot ett hyresvärde om ca 500 000 kronor och en avtalstid om 5 år.
 • Bolaget har initierat flertalet större aktiviteter i syfte att modernisera samt effektivisera energiförbrukning och värmesystem och därmed reducera driftkostnader långsiktigt.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Bolaget har med anledning av att man inte erhållit kompletta underlag för slutlig avräkning med anledning av förvärvet från SBB inte kunnat genomföra slutlig reglering / justering köpeskilling. Detta beräknas slutföras under tredje kvartalet 2020. I praktiken innebär detta att justeringar för perioden kan komma att ske efter dess att slutlig avräkning mellan parterna slutförts med anledning av transaktionen.
 • Bolaget har lanserat en ny hemsida efter periodens utgång.