Genomfört tillträde och kallelse till årsstämma i Mofast

Rätt att deltaga och anmälan
Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 31 mars 2020; 
 • dels anmäla sitt deltagande vid stämman till Bolaget senast tisdagen den 31 mars 2020. Anmälan ska ske skriftligt till Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ), c/o Kvastå AM AB / Stendörren, Strandvägen 5, 114 51 Stockholm, märkt ”Årsstämma 2020” eller genom e-post till post@mofastab.se, med rubrik ”Årsstämma 2020”. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde uppges. 

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga på stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd per tisdagen den 31 mars 2020, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på Bolagets hemsida, https://www.mofastab.se/, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär det och som uppger sin postadress.
 
Antal aktier och röster
I Bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 5 850 000 aktier, varvid varje aktie har en röst. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

Aktieägares rätt att begära upplysningar 
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, på årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dess dotterföretags ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om
  a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 9. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 10. Stämman avslutas.

Förslag till beslut
Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman (ärende 1)
Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Peter Bredelius väljs till ordförande vid stämman.

Förslag till vinstdisposition (ärende 7 b.)
Som offentliggjordes den 31 januari 2020 samt 20 februari 2020 i samband med bokslutskommunikén för 2019 föreslår styrelsen en utdelning om totalt 41 212 500 kronor, genom utbetalning vid fyra tillfällen innan nästa årsstämma. Den första utdelningen föreslås att ske till ett belopp om 5,25 kronor per aktie, med avstämningsdag den 8 april 2020. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas den första utdelningen sändas ut genom Euroclear Swedens AB:s försorg den 13 april 2020.  
De nästkommande tre utdelningarna föreslås att ske kvartalsvis fram till tiden för nästa årsstämma, med utbetalning om ett belopp om 1,75 kronor per aktie och tillfälle. Styrelsen föreslår vidare att styrelsen bemyndigas av årsstämman att fastställa respektive avstämnings- och utbetalningsdag för sådana kvartalsvisa utdelningar. 

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (ärende 8)
Större aktieägare motsvarande 18,9 procent av rösterna föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1 100 000 kronor (2019: 325 000 kronor), att fördelas med 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till ordinarie ledamot. 

Större aktieägare motsvarande 18,9 procent föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd faktura. 

Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter (ärende 9)
Större aktieägare motsvarande 18,9 procent föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter, utan suppleanter. Peter Bredelius, Eric Fischbein och Mats Brage föreslås till omval. Dan Törnsten föreslås till nyval. Noteras att Josephine Björkman har avböjt omval. 
Större aktieägare motsvarande 18,9 procent föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden fram till nästa årsstämma. 

                

Fullständiga förslag till beslut och fullmaktsformulär samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på adressen enligt ovan och på Bolagets hemsida, https://www.mofastab.se/, senast tre veckor bolagsstämman. Kopior på handlingar kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2020 
 

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)
 

Styrelsen