Förtydligande: Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) förtydligar information kring nyemission

Förtydligande avser utspädningseffekt på befintligt antal aktier. Mofast har rätt att besluta om storleksordningen av nyemissionen till säljarna, där nyemissionen lägst kan omfatta 30 procent av köpeskillingen, innebärande att antalet utestående aktier i Mofast ökar med 1 828 572 aktier, från 7 557 856 aktier till totalt 9 386 428 aktier, och högst 60 procent av köpeskillingen, innebärande att antalet utestående aktier i Mofast ökar med 3 657 143 aktier från 7 557 856 aktier till totalt 11 214 999 aktier. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt i lägsta fall om cirka 19,48 procent och i högsta fall om cirka 32,61 procent i förhållande till antalet utestående aktier. Aktiekapitalet ökar därmed från nuvarande 7 557 856 kronor till lägst 9 386 428 kronor och högst 11 214 999 kronor. Mofast ska besluta om fördelningen av aktier och kontantbetalning senast tio dagar innan tillträdet i transaktionen.

 

Styrelsen

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Denna information är sådan som Mälardalen Omsorgsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-22 15:14 CET.